Łukasz Doktór

Obliczanie odszkodowania przy roszczeniach z tytułu deliktów antymonopolowych

Prawidłowe obliczenie i udowodnienie wysokości szkody poniesionej wskutek czynu niedozwolonego (deliktu) z reguły nie jest łatwe. Trudności nastręcza zwykle wykazanie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy deliktem a negatywnymi zjawiskami, które dotknęły majątek poszkodowanego. Jeszcze trudniejsze bywa w praktyce wykazanie poniesionej szkody w postaci utraconych korzyści.