Bartosz Suławko

Są jednak korzyści ze wzrostu stóp procentowych

Choć podatnicy mogą skorzystać z ulgi odsetkowej począwszy od roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2019 r., do tej pory rozwiązanie to nie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Kto zapłaci PIT od dywidendy

Na wspólniku otrzymującym wypłatę z zysku nie ciążą żadne obowiązki wobec fiskusa. Zadania te wykonuje za niego płatnik, czyli spółka.

W jaki sposób rozliczyć emisję obligacji

Źródło przychodów, do którego należy przypisać koszty poniesione przez emitenta, zależy od tego na jaki cel zostały wykorzystane pozyskane środki.

Jak rozliczać różnice kursowe

Podatnicy dokonujący rozliczeń w walutach obcych, np. w związku ze współpracą z podmiotami zagranicznymi spotykają się z problematyką rozliczania powstałych w wyniku takich transakcji różnic kursowych.

Potrącenie nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania

W efekcie kompensaty wzajemnych należności dochodzi do quasi zapłaty, której skutki podatkowe należy rozpoznawać w taki sam sposób, jak gdyby zobowiązania te zostały uregulowane w sposób tradycyjny.

CIT: darowizna jest opłacalna podatkowo

Darowizna przekazana na cele pożytku publicznego, po spełnieniu określonych warunków, może być odliczona od podstawy opodatkowania. Darczyńca powinien ująć podlegającą odliczeniu kwotę w rozliczeniu rocznym, a także złożyć informacje CIT-D oraz CIT-8/O.

Jak rozliczyć wyjazdy służbowe członka zarządu

Wydatki na hotel i pociąg, oddane menedżerowi przez spółkę, mogą być przez nią ujęte w kosztach uzyskania przychodów. Obowiązek ich zwrotu powinien jednak wynikać z umów, uchwał lub regulaminów regulujących tę kwestię.

Danina solidarnościowa: kto w 2020 roku zapłaci dodatkowo 4 proc. PIT

Chociaż przepisy o daninie solidarnościowej obowiązują od początku br., to po raz pierwszy podatnicy będą ją musieli wykazać w deklaracji, obliczyć i zapłacić w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Programy motywacyjne dla pracowników a PIT

Przychód pracownika ze zbycia akcji otrzymanych w ramach programu motywacyjnego nie korzysta z preferencyjnego opodatkowania dla kapitałów pieniężnych (ryczałt 19 proc.). Jest obciążony PIT tak jak wynagrodzenie za pracę (18 i 32 proc.).

CIT: usługi pośrednictwa bez podatku u źródła

Fiskus często uznaje pośrednictwo za świadczenia podobne do doradztwa. Wyciąga jednak odmienne wnioski co do podlegania tych usług limitowaniu w kosztach i obowiązku pobrania podatku w przypadku ich zakupu od zagranicznego kontrahenta.