Sandra Szybak-Bizacka

Źródło sfinansowania świątecznych upominków ma znaczenie

W zależności od tego, czy bony, paczki bądź spotkania opłatkowe pracodawca opłacił ze środków obrotowych, czy z funduszu socjalnego, inne są zasady ich przyznawania oraz skutki podatkowo-składkowe.

Szef narzuci ruchome godziny pracy

Na podstawie porozumień zbiorowych pracodawca może wprowadzić ruchomy rozkład czasu pracy tylko dla jednego pracownika. Musi się on jednak odnosić do rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska, a nie być przypisany do indywidualnej osoby.

PIP nie może żądać ustalenia pensji czy etatu

Inspektorowi pracy na podstawie art. 631 kodeksu postępowania cywilnego nie przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz obywatela powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy.

Zastosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego - branża IT straci na zarobkach

Pracodawcy zatrudniający informatyków i programistów powinni uregulować zasady nabywania praw do programów komputerowych. Inaczej ci pracownicy zapłacą wyższy podatek od honorariów autorskich.

Koronawirus: pandemia a obowiązek wypłacenia pracownikowi premii

Aby pracodawca mógł zawiesić wypłatę premii regulaminowej, musi zawrzeć porozumienie w tej sprawie ze związkami zawodowymi, przedstawicielami pracowników lub z samymi zainteresowanymi.

Zadaniowy system czasu pracy w telepracy: godziny nadliczbowe trzeba udowodnić - wyrok SN

Pracownik powinien udowodnić lub wykazać z wysokim prawdopodobieństwem, że we wskazanych dniach pracy lub dniach wolnych od pracy pracował w interesie i co najmniej za dorozumianą akceptacją pracodawcy w konkretnej i weryfikowalnej liczbie godzin nadliczbowych. Pracodawca może to kontestować przeciwdowodami, że taka potrzeba nie wystąpiła, ponieważ te zadania pracownik mógł i powinien był wykonać w granicach normalnego czasu pracy.

Konsekwencje rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa

Nie ma przeszkody do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia na podstawie tego samego zdarzenia, za które została nałożona na pracownika kara porządkowa, gdy waga tego przewinienia jest na tyle znacząca, że okoliczności i konsekwencje (nawet ewentualne) jego popełnienia uzasadniają przekonanie pracodawcy o niemożności dalszego zatrudniania pracownika.

Ubezpieczenie chorobowe w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą firmę

Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą firmę, która uprzednio została objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, powoduje ustanie tego ubezpieczenia.

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę: dwa odszkodowania czasem ograniczone do jednego - wyrok SN

Gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę, a następnie rozwiązał ją bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługują roszczenia odszkodowawcze zarówno z art. 45 § 1 k.p. w związku z art. 47(1) k.p., jak i z art. 56 § 1 k.p. w związku z art. 58 k.p. Świadczenia te spełniają jednak funkcję kompensacyjną, a zatem w części albo w całości może dojść do zbiegu roszczeń wykluczającego ich kumulację.

SN: gotowość do pracy nie oznacza nadgodzin

Samo pozostawanie w gotowości do pracy nie wystarcza do zakwalifikowania takiego stanu jako pracy w godzinach nadliczbowych.