Andrzej Niewiarowski

Rola audytu w przekształceniu działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową

Rozwój prowadzonej działalności skłania często przedsiębiorców do zmiany jej formy prawnej Jeśli zdecydują się oni na ten krok, następny może być związany z koniecznością badania przez biegłego rewidenta.

Rola audytu przy wprowadzaniu spółki na giełdę

Wejście na giełdę to dla wielu podmiotów oprócz sposobu inwestowania również sposób na rozwój. Jest to długotrwały i żmudny proces wymagający nie tylko przygotowania oferty publicznej, ale również dokonania zmian prawnych i rzetelnej oceny ksiąg.

Jak skorygować błędy w sprawozdaniu finansowym

Sporządzenie sprawozdania finansowego jest procesem, w który zaangażowana jest cała organizacja. Często towarzyszy mu rozpisanie planu w podziale na poszczególne działy i osoby. Jego finalnym produktem jest sprawozdanie zawierające wszystkie operacje gospodarcze z całego roku obrotowego.

Wycena i ewidencja niezakończonych usług długoterminowych

Umowy dotyczące świadczenia usług budowlanych występują powszechnie na rynku. Charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Kontrakty, których wykonanie rozpoczyna się w jednym okresie sprawozdawczym, a zakończenie prac następuje w kolejnym, wymagają szczególnego ujęcia w księgach.

SDJ: sprawozdanie z działalności jednostki

SDJ jest niewielkim dokumentem. W praktyce obowiązek jego wypełnienia często przejmują księgowi, korzystając z szablonu istniejącego w firmie ograniczając aktywność prezesa w tym zakresie tylko do podpisu.

W jaki sposób księgować i wyceniać instrumenty finansowe

Forwardy czy opcje walutowe to narzędzia pozwalające firmom zabezpieczyć się przed zmianą kursu walutowego. Ich ujęcie w księgach jest z reguły prostsze, niż wskazywałaby na to definicja i zasady funkcjonowania.

Rachunkowość instrumentów finansowych, a zarządzanie ryzykiem walutowym

Rozwój i popularyzacja derywatów zmusza księgowych do pogłębionej analizy tego zagadnienia. Rachunkowość instrumentów finansowych staje się coraz bardziej istotnym elementem nowoczesnej rachunkowości finansowej.

Na czym polegają opcje walutowe

Ceną nabycia opcji jest premia, którą zapłacił za nią nabywca. Pozostaje ona na koncie krótkoterminowych aktywów finansowych do czasu rozliczenia transakcji, tj. jej wygaśnięcia lub zbycia.

Swap zabezpieczy stopy procentowe i kurs

Odsetki zmienne, które spółka wypłaci bankowi zagranicznemu, są dla niego przychodem. Należy więc rozważyć pobranie podatku u źródła w stawce 20 proc., chyba że pomiędzy krajami obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Księgowość: forward i ustalenie ceny waluty

Nabyte aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia, jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Drugostronnie zapisuje się tę operację jako pozostałe rozrachunki.