Lidia Strzelecka

Sposób kalkulacji limitu cienkiej kapitalizacji nadal niejasny

Pomimo zapowiedzi Ministerstwa Finansów, w najnowszym projekcie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie wprowadzono regulacji, które doprecyzowałyby zasady obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego.

Cienka kapitalizacja: pożyczka w obcej walucie wpływa na koszty finansowania dłużnego

W puli podlegających limitowi cienkiej kapitalizacji odsetek i opłat związanych z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z nich należy uwzględnić zrealizowane różnice kursowe na spłacie zadłużenia w walucie obcej.

Podatek dochodowy: czy cienka kapitalizacja dotyczy leasingu operacyjnego

Zdaniem sądów, podział raty na część odsetkową i kapitałową występuje jedynie w leasingu finansowym. Jednak skarbówka twierdzi, że koszty finansowania dłużnego dotyczą także leasingu operacyjnego.

Opłaty faktoringowe bez podatku u źródła

Wynagrodzenia dla faktora nie należy utożsamiać z płatnościami odsetkowymi wynikającymi z korzystania z cudzego kapitału. Gdy jest wypłacane na rzecz podmiotu zagranicznego, polski przedsiębiorca nie pobierze zryczałtowanej daniny.

Kto rozlicz wynagrodzenia i amortyzację po rozwiązaniu podatkowej grupy

Po rozpadzie PGK koszty wypłat dla pracowników oraz odpisy amortyzacyjne powinny zostać rozpoznane proporcjonalnie do liczby dni funkcjonowania spółek tworzących wcześniej grupę jako samodzielnych podatników.

Czy straty na sprzedaży wierzytelności są kosztem

Zdaniem sądów, te same zasady rozliczenia straty na sprzedaży wierzytelności należy stosować do należności przedawnionych i nieprzedawnionych. Przyjęcie przez przedsiębiorców tego stanowiska może jednak prowadzić do sporów z fiskusem.

Rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej bez konsekwencji w CIT

W przypadku dobrowolnego zlikwidowania PGK przez tworzące ją spółki istnieje możliwość przystąpienia przez każdą z nich do innej grupy przed upływem roku podatkowego następującego po tym, w którym utraciła ona swój status.

Darowizna w ramach grupy kapitałowej nie zawsze jest neutralna podatkowo

W razie nieodpłatnego przekazania rzeczy lub praw w grupie, darczyńca zaliczy do kosztów uzyskania przychodu tylko te wydatki, które zostały faktycznie poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu darowizny.

Zwolnienie dywidend z CIT także w podatkowej grupie kapitałowej

Uczestnictwo w grupie nie wyklucza prawa do zastosowania zwolnienia z podatku dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach osób prawnych, które są otrzymywane lub wypłacane przez spółki wchodzące w jej skład.