Krzysztof Dziekoński

Sprawozdania finansowe spółek giełdowych w formacie XBRL

Przedsiębiorstwa, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Unii Europejskiej muszą sporządzać raporty roczne w jednolitym europejskim formacie raportowania za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później.

Co wpływa na bilansową wartość środków trwałych

Jednostki mają obowiązek wycenić posiadane składniki majątku na dzień bilansowy. Konieczne może się okazać ujęcie odpisów aktualizacyjnych ich wartość albo zmiana okresów ekonomicznej użyteczności i stosowanych stawek.

Zamiana składnika aktywów niepieniężnych - standardy Komitetu Standardów Rachunkowości

Stanowiska i standardy KSR nie są źródłem obowiązującego prawa, jednak firmy mogą je stosować, jeśli przepisy bilansowe nie regulują szczegółowo danego zagadnienia. Komitet zajął się m.in. transakcjami zamiany skalników aktywów.

Znany jest kształt nowej ustawy o biegłych rewidentach

Nowe regulacje przewidują m.in. krótszy okres rotacji firm audytorskich w badaniu jednostek zainteresowania publicznego, ograniczenia w usługach doradczych innych niż rewizja finansowa oraz surowe kary dla biegłych.

Mniejsi klienci stracą wsparcie, a firmy audytorskie - cenne kadry

W przypadku wprowadzenia zakazu wykonywania usług dodatkowych przez audytora dla spółek badanych, restrykcyjność takich regulacji będzie krokiem w niedobrym kierunku – twierdzą eksperci z średniej wielkości firm audytorskich.