Artur Przestrzelski

Spółka z o.o. – zwyczajne zgromadzenie wspólników a prawo do informacji

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (Sp. z o.o.) których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia weszły w okres sprawozdawczy, który potrwa do końca czerwca. W tym czasie, wspólnicy powinni wykazać się aktywnością w zasięgnięciu informacji o stanie spółki.

Spółka z o.o. – zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia weszły w okres sprawozdawczy, który potrwa do końca czerwca. W tym czasie powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Spółka z o.o. – jak przygotować się do zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia wchodzą w okres sprawozdawczy. Okres poprzedzający zwyczajne zgromadzenie wspólników to dobry czas na to, aby uporządkować bieżące i przyszłe sprawy firmy.

Potrącenie zajętej wierzytelności

Przez potrącenie, wierzyciel może zdecydować o wygaśnięciu zobowiązania względem dłużnika z jednoczesnym wygaszeniem własnej wierzytelności (w całości lub części). Potrącić można także wierzytelność, która została zajęta – ale nie zawsze.

Reprezentacja spółki z o.o. z udziałem prokurenta

Prokurent może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ale nie wolno mu prowadzić jej spraw, np. zwoływać zgromadzenia wspólników. Istnieje także katalog czynności, których prokurent może dokonać, ale musi posiadać do tego dodatkowe umocowanie.

Upadłość spółki osobowej a oddłużenie jej wspólnika

Upadłość spółki osobowej często pociąga za sobą upadłość jej wspólnika. W takiej sytuacji oba postępowania upadłościowe toczą się niezależnie od siebie, chociaż pozostają ze sobą w związku. Jest to widoczne szczególnie na etapie ubiegania się przez upadłego wspólnika o ustalenie warunków swojego oddłużenia.

Ograniczenie prawa wspólnika do zysku w spółce jawnej

Osiąganie zysku z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej nie oznacza jeszcze, że zarobione w ten sposób środki trafią od razu do wspólnika. Ich podzielenie i wypłata często staje się kwestią skomplikowaną.

Oszustwo skarbowe – wybór ustawy jako linia obrony

Na wokandach sądowych w sprawach związanych z odpowiedzialnością karnoskarbową dominują tzw. oszustwa podatkowe, określone w art. 56 kodeksu karnego skarbowego. Ewentualne skazanie oraz potencjalna represja karna zależy jednak od tego, jak zostanie ostatecznie zakwalifikowany czyn zarzucany oskarżonemu.

Łączenie spółek kapitałowych – nowe uproszczenia

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 15 września 2023 r., wprowadziła kolejne uproszczenia w procedurze krajowego łączenia się spółek kapitałowych. Możliwe będzie – po spełnieniu ustawowych warunków – połączenie się spółek kapitałowych bez przyznania udziałów lub akcji spółki przejmującej. Ustawodawca zabezpieczył jednocześnie interesy wierzycieli udziałowca spółki przejmowanej.

Wniosek oddłużeniowy – jak nie stracić szansy na wyjście z długów

Wciąż trwają postępowania, do których stosuje się restrykcyjne przesłanki oddalenia wniosku o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałych zobowiązań. Zastosowanie tych regulacji w praktyce często okazuje się problematyczne, w szczególności, jeśli chodzi o pośrednie użycie przepisów o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.