Natalia Dołowa

Zamiana kryptowalut nie podlega PIT

Zamiana jednej kryptowaluty na inną jest transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym. Przychód powstaje dopiero w momencie sprzedaży (wymiany) waluty wirtualnej za tradycyjną.

Kiedy powstaje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Dla zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarcza posiadanie w Polsce struktury charakteryzującej się wystarczającą stałością. Ważne, aby struktura ta, w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, umożliwiała odbiór i wykorzystywanie nabywanych usług na własne potrzeby tego stałego miejsca. Dodatkowo, to samo zaplecze personalne i techniczne nie może być wykorzystywane jednocześnie do świadczenia i odbioru tych samych usług.

Płatność z tytułu korekty rentowności nie jest przychodem strefowym

Gdy przyczyną korekty jest uzyskanie odpowiedniego wyniku i dochodowości zysku spółki, to taka korekta i związany z nią dochód mają charakter odrębnego porozumienia umownego, mogącego stanowić dofinansowanie spółki w ramach grupy podmiotów.

Czy można rozliczyć starą stratę po likwidacji podatkowej grupy

Przyjęcie, że w czasie trwania PGK upływają kolejne lata podatkowe tworzących ją spółek doprowadziłoby do ograniczenia prawa do rozliczenia straty. Co więcej, w przypadku istnienia grupy przez odpowiednio długi czas, spółka byłaby tego prawa wręcz pozbawiona.

Wydatki na kurs pilotażu nie są podatkowym kosztem

Przedsiębiorca nie ma prawa rozliczyć w swoim rachunku podatkowym wydatków na kurs pilotażu w sytuacji, gdy jego działalność polega na doradztwie biznesowym i prawnym, a pilotowanie samolotu miałoby na celu sprawniejsze dotarcie do kontrahentów.

Jaki opodatkować przychody wspólnika spółki cichej

Udział w zysku wspólnika cichego w wysokości 30 proc. zysku netto osiąganego z tytułu prowadzenia apteki należy zakwalifikować jako uzyskany z innych źródeł.

Akademik z podwyższoną stawką podatku od nieruchomości

Budynek mieszkalny wynajmowany odpłatnie studentom należy uznać za zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. W zaistniałej sytuacji będzie to bowiem konsekwencją zajęcia części obiektu na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie uznania go za związany z jej prowadzeniem.

Kiedy grunt z naniesieniami można uznać za niezabudowany

Oceniając możliwość zastosowania zwolnienia z VAT dla sprzedaży gruntu, w określonych przypadkach, ze względu na charakter gospodarczy transakcji, należy wziąć pod uwagę, czy obiekty posadowione na danym terenie mają znaczenie wiodące dla określenia go jako gruntu zabudowanego.

Nabycie kryptowalut można udokumentować w dowolny sposób - wyrok NSA

Zestawienie wygenerowane z danej platformy internetowej osobno dla każdej z transakcji w dacie nabycia kryptowalut wystarcza do wykazania, że skarżący poniósł wydatki uznawane za koszty uzyskania przychodu.

Właściciel lokalu sam zdecyduje jak rozliczy przychody z najmu - wyrok NSA

Kwoty z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów określanego jako „najem", chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.