Natalia Dołowa

Zaliczki na poczet zysku a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Co mogą zrobić wspólnicy spółki jawnej żeby nadwyżka kwoty zaliczek wypłaconych w ciągu roku na poczet zysku spółki ponad osiągnięty za dany rok zysk, w części przypadającej na wspólnika spółki, nie została uznana przez fiskusa za przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Dodatek za rozłąkę zwolniony z opodatkowania

Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT wynika, że w sytuacji, gdy dodatek za rozłąkę wypłacany jest na podstawie układu zbiorowego pracy, wówczas do jego wypłaty można zastosować zwolnienia z opodatkowania. Oznacza to, że wypłacany dodatek będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT. W konsekwencji płatnik nie będzie miał obowiązku uwzględniania go w kalkulacji i poborze zaliczek na ten podatek.

Zamiana kryptowalut nie podlega PIT

Zamiana jednej kryptowaluty na inną jest transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym. Przychód powstaje dopiero w momencie sprzedaży (wymiany) waluty wirtualnej za tradycyjną.

Kiedy powstaje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Dla zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarcza posiadanie w Polsce struktury charakteryzującej się wystarczającą stałością. Ważne, aby struktura ta, w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, umożliwiała odbiór i wykorzystywanie nabywanych usług na własne potrzeby tego stałego miejsca. Dodatkowo, to samo zaplecze personalne i techniczne nie może być wykorzystywane jednocześnie do świadczenia i odbioru tych samych usług.

Płatność z tytułu korekty rentowności nie jest przychodem strefowym

Gdy przyczyną korekty jest uzyskanie odpowiedniego wyniku i dochodowości zysku spółki, to taka korekta i związany z nią dochód mają charakter odrębnego porozumienia umownego, mogącego stanowić dofinansowanie spółki w ramach grupy podmiotów.

Czy można rozliczyć starą stratę po likwidacji podatkowej grupy

Przyjęcie, że w czasie trwania PGK upływają kolejne lata podatkowe tworzących ją spółek doprowadziłoby do ograniczenia prawa do rozliczenia straty. Co więcej, w przypadku istnienia grupy przez odpowiednio długi czas, spółka byłaby tego prawa wręcz pozbawiona.

Wydatki na kurs pilotażu nie są podatkowym kosztem

Przedsiębiorca nie ma prawa rozliczyć w swoim rachunku podatkowym wydatków na kurs pilotażu w sytuacji, gdy jego działalność polega na doradztwie biznesowym i prawnym, a pilotowanie samolotu miałoby na celu sprawniejsze dotarcie do kontrahentów.

Jaki opodatkować przychody wspólnika spółki cichej

Udział w zysku wspólnika cichego w wysokości 30 proc. zysku netto osiąganego z tytułu prowadzenia apteki należy zakwalifikować jako uzyskany z innych źródeł.

Akademik z podwyższoną stawką podatku od nieruchomości

Budynek mieszkalny wynajmowany odpłatnie studentom należy uznać za zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. W zaistniałej sytuacji będzie to bowiem konsekwencją zajęcia części obiektu na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie uznania go za związany z jej prowadzeniem.

Kiedy grunt z naniesieniami można uznać za niezabudowany

Oceniając możliwość zastosowania zwolnienia z VAT dla sprzedaży gruntu, w określonych przypadkach, ze względu na charakter gospodarczy transakcji, należy wziąć pod uwagę, czy obiekty posadowione na danym terenie mają znaczenie wiodące dla określenia go jako gruntu zabudowanego.