Filip Garbacz

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego

Prawo bilansowe nie nakłada na jednostki sankcji karnych za brak terminowego zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jednak przewiduje pośrednio określone konsekwencje.

Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych

W toku działalności przedsiębiorstwo może uznać, że dany składnik majątku zmieni swoje przeznaczenie. W przypadku gdy jednostka dotychczas kwalifikowała składnik aktywów jako towar, a planowane jest wykorzystanie go na własne potrzeby powinno zostać dokonane przekwalifikowanie do środków trwałych. Operacja ta znajduje swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa.

Środek trwały używany sezonowo - jaka metoda amortyzacji

Nie wszystkie spółki wykorzystują swoje środki trwałe przez cały rok. Środkami trwałymi wykorzystywanymi sezonowo określa się składniki majątku, które ze względu na charakter prowadzonej działalności są wykorzystywane jedynie w określonych miesiącach roku. Działalność sezonowa charakteryzuje się także tym, że przychody mogą istotnie fluktuować w ciągu roku, jednak zmiany te są możliwe do przewidzenia.

Kiedy konieczne jest badanie sprawozdania finansowego

Nie wszystkie podmioty muszą przedkładać finansowe dokumnetu sprawozdawcze biegłym. Obowiązek taki mają jedynie firmy wskazane w ustawie o rachunkowości oraz przepisach podatkowych.

Informacje niefinansowe – oświadczenie spółki

Duże jednostki zainteresowania publicznego o określonej formie prawnej oraz grupy kapitałowe, w których są jednostką dominująca, mają obowiązek raportowania niefinansowego. Ich ujawnianie może przyczyniać się do zwiększenia wiarygodności największych jednostek oraz ujęcia w ich strategiach kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Uproszczone sprawozdanie za 2018 r. - do kiedy można zdecydować

Ostateczny termin na podjęcie uchwały o sporządzaniu uproszczonego sprawozdania finansowego wyznacza dzień, do którego przedsiębiorstwo musi sporządzić ten raport. Deyzja powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktualizacji polityki rachunkowości.