Martyna Trojańczyk

Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości – praktyczne wskazówki

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi posiadać wprowadzoną przez kierownika jednostki pisemną formę stosowanych w praktyce zasad rachunkowości. Polityka rachunkowości pozwala zrozumieć, w jaki sposób jednostka ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze.

Pozostała działalność operacyjna

Pozostała działalność operacyjna to drugi segment rachunku zysków i strat poniżej działalności operacyjnej. Ustawa o rachunkowości wskazuje, że przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej to transakcje związane w sposób pośredni z działalnością operacyjną jednostki.

Utrata wartości aktywów w dobie Covid-19

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna w Polsce związana z ogólnoświatową pandemią Covid-19 będzie miała szczególne znaczenie dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdań finansowych, m.in. w kontekście wartości prezentowanych w bilansie aktywów.

Faktoring: jak utrzymać płynność finansową

Idealną sytuacją jest, gdy przedsiębiorstwo we własnym zakresie wypracowuje operacyjne przepływy środków pieniężnych, które pozwalają na spłatę zobowiązań w ustalonym terminie.

Zmiana programu finansowo-księgowego w spółce

W dobie rosnącej roli rachunkowości zarządczej, automatyzacji procesów oraz potrzeby szybkiego zdobywania informacji, firmy w Polsce coraz częściej decydują się na zmianę dotychczasowego oprogramowania. Odpowiednie przygotowanie ułatwia ten proces.

Podatek odroczony nie taki straszny

Samo ustalanie aktywów i rezerw na podatek odroczony nie jest skomplikowaną czynnością, jeśli poprzedzi je prawidłowe wskazanie różnic przejściowych miedzy podatkową a bilansową wartością pozycji aktywów i pasywów. Kiedy one występują?