Joanna Biguszewska

Wpływ zmiany KSB 315 na proces badania sprawozdania finansowego

Biegły rewident przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego jest zobowiązany do przestrzegania między innymi wymogów zawartych w krajowych standardach badania (KSB), opartych na regulacjach międzynarodowych, z pewnymi krajowym dostosowaniami.

Obowiązki rady nadzorczej przy współpracy z audytorem

Członkowie rad nadzorczych spółek kapitałowych odgrywają ważną rolę w zapewnieniu zgodności sprawozdania finansowego z przepisami ustawy o rachunkowości. W szczególności rola ta jest istotna w procesie poddania sprawozdania finansowego badaniu, bez względu na to, czy będzie to badanie obowiązkowe, czy dobrowolne oraz czy jest to sprawozdanie jednostkowe, czy skonsolidowane.

Korygowanie błędów w sprawozdaniu finansowym

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdania finansowego zdarzają się błędy. Wówczas nasuwają się pytania jak je poprawić? Jeśli dodatkowo stwierdzony błąd dotyczy poprzednich okresów sprawozdawczych pojawiają się kolejne wątpliwości.

Podatek odroczony – różnice od środków trwałych

Podatek odroczony występuje w sytuacji, kiedy w jednostce przychody lub koszty rozpoznaje się do celów bilansowych i podatkowych w różnych okresach.

Zobowiązania warunkowe w sprawozdaniu finansowym

Zobowiązania warunkowe to obowiązki wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń – dopóki coś się nie wydarzy, obowiązek nie istnieje.

Rachunkowość: zagrożenie kontynuacji działalności i co dalej

Sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z określonymi zasadami. Jedną z nich jest zasada kontynuacji działalności (going concern principle). Zakłada ona, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie. W ustawie o rachunkowości zasada ta została wskazana w art. 5 ust. 2 i choć zawiera się tylko w dwóch zdaniach może mieć kluczowe znaczenie dla kształtu całego sprawozdania finansowego.

Jaki wpływ na opinię z badania sprawozdania finansowego może mieć koronawirus

Stan pandemii, którego doświadczamy od kilku miesięcy ma wpływ na większość sfer naszego życia. Jedną z nich jest również badanie sprawozdania finansowego oraz wydawana o nim opinii.

Obowiązki firmy w związku z badaniem sprawozdania finansowego

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy spełnieniu określonych warunków mają też obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego – jest to tzw. badanie ustawowe.

Wymogi formalno-prawne sprawozdania finansowego

Wdrażanie zmian dotyczących elektronicznej formy dokumentów sprawozdawczych oraz podpisywania ich w tej formie stanowiła w poprzednim roku duże wyzwanie dla służb finansowo-księgowych, zarządów czy biegłych rewidentów. Dzięki uregulowaniu tych kwestii, nadchodzące zamknięcie tego roku powinno przejść sprawnie i bez trudności.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. w postaci elektronicznej

Sporządzanie bilansów wyłącznie w postaci elektronicznej wydaje się naturalnym krokiem w sytuacji, kiedy ten sposób realizacji kolejnych obowiązków sprawozdawczych staje się normą. Jest jednak sporo wątpliwości.