Norbert Frosztęga

Spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika

To dłużnik powinien wskazać nadzorcy (zarządcy), jakie umowy są według niego kluczowe dla jego działalności, a następnie nadzorca powinien katalog ten poddać ewaluacji i wyeliminować te z umów, które tego kryterium nie spełniają.

Bezskuteczność z mocy prawa, ale syndyk pozywać musi

Osoba, która nabyła majątek od dłużnika, będzie miała możliwość w pełni skorzystać z gwarancji procesowych i dążyć do utrącenia tezy syndyka, według której czynność dokonana przez osobę trzecią z dłużnikiem spełniała przesłanki bezskuteczności.

Pre-pack – nabycie aktywów upadającego przedsiębiorstwa

Za sprawą nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie 1 grudnia 2021 r., poprawiła się sytuacja potencjalnego nabywcy majątku niewypłacalnego dłużnika w ramach przygotowanej likwidacji – m.in. rozszerzono katalog form wniesienia wadium w takim postępowaniu.

Zmiany korzystne dla zadłużonych firm, ale nie dla ich menedżerów

Ostatnie zmiany Prawa restrukturyzacyjnego poprawiły sytuację przedsiębiorców dotkniętych gwałtowną destabilizacją gospodarczą. Ci, którzy mają problem z terminową obsługą swojego zadłużenia otrzymali możliwość skorzystania z szybkiej i chroniącej przed egzekucją procedury – postępowania o zatwierdzenie układu. Nowe przepisy nie poprawiły jednak sytuacji kadry zarządzającej dłużnikiem, co w konsekwencji może się obrócić przeciwko nim.

Restrukturyzacja zobowiązań wobec ZUS i wierzycieli rzeczowych – nowe zasady

Wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego mogą być teraz restrukturyzowane na zasadach ogólnych dotyczących tzw. zobowiązań składkowych. Od 1 grudnia 2021 r. istnieje sposób na objęcie wierzyciela rzeczowego układem nawet pomimo braku jego zgody.

Otwarcie uproszczonej restrukturyzacji a odpowiedzialność kadry menedżerskiej

W Tarczy 4.0 przewidziano szczegółowe regulacje, zwalniające w określonych przypadkach kadrę menedżerską z odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu, którym kierują. Czy ochrona ta obejmuje każdy rodzaj zobowiązań?

Kiedy menedżerowie ponoszą odpowiedzialność za długi spółki

Dopóki w spółce akcyjnej lub w prostej spółce akcyjnej wystarcza środków na spłatę jej wierzycieli, dopóty wierzyciele nie mają możliwości sięgnąć do kieszeni członków zarządu lub dyrektorów dłużnej spółki. Sytuacja zmienia się, gdy tych środków nie ma.

Zamówienia publiczne: Wykonawca w trakcje restrukturyzacji nie jest bez szans

Nowe prawo zamówień publicznych poszerza przesłankę wykluczenia odnoszącą się do zawarcia przez wykonawcę układu z wierzycielami. Jednocześnie dodaje klauzulę, której umiejętne stosowanie przez podmioty udzielające zamówień publicznych pozwoli uniknąć wykluczania niektórych wykonawców.

Stan prawny i spóźniony wniosku o upadłość

Członkowie zarządu odpowiadają na podstawie art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego tylko w brzmieniu, jakie obowiązywało w czasie, w którym uchybili oni obowiązkowi zgłoszenia wniosku upadłościowego.

Ratując spółkę, zarząd działa na własną odpowiedzialność

Przyjęcie przez polskie sądy administracyjne, że członek zarządu ma prawo do ryzyka, ale nie zwalnia go to od odpowiedzialności, jeśli ryzyko się ziści, jest równoznaczne z odrzuceniem koncepcji business judgment rule.