Norbert Frosztęga

Jakie działania podjąć, gdy dłużnik nie wykonuje układu?

Jeśli dłużnik po zatwierdzeniu układu nie reguluje terminowo rat układowych albo ich nie spłaca, wierzyciel może złożyć wniosek: o uchylenie układu, o jego zmianę lub o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Kontrahent w restrukturyzacji. Czy można mu wypowiedzieć umowę?

Bezwzględne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umów przedsiębiorcy w restrukturyzacji byłoby krzywdzące dla drugiej strony kontraktu. Dlatego przepisy przewidują odstępstwa od tej zasady.

Zarząd spółki zależnej musi zweryfikować zasadność wiążącego polecenia

Wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę zależną co do zasady zwalnia członków jej zarządu z odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki, pod warunkiem jednak, że członek organu zarządczego spółki zależnej dochowa należytej staranności.

Nie da się szybko zakończyć kontraktu, gdy stroną jest upadły

Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. Podobne zasady dotyczą postępowań restrukturyzacyjnych.

Restrukturyzacja i upadłość w grupie spółek – nowe zasady

Po 13 października 2022 roku podmioty należące do grupy spółek będą musiały każdorazowo weryfikować możliwość wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością lub stanu niewypłacalności w spółce zależnej w oparciu o opinie prawników oraz ekonomistów. Jeżeli spółka zależna stanie się niewypłacalna, krąg podmiotów odpowiedzialnych może się zmienić.

Stan po epidemii, a obowiązek składania wniosków upadłościowych

Od ponad dwóch lat w Polsce obowiązuje formalne zawieszenie obowiązku składania wniosków upadłościowych przez podmioty, u których wystąpił stan niewypłacalności. Pomimo że w wielu przypadkach nie rozpoczął biegu 30-dniowy termin na złożenie wniosku upadłościowego, dłużnicy składają wnioski tak, jakby moratorium upadłościowe już zostało uchylone.

Wierzyciel w sidłach postępowania o zatwierdzenie układu

Dłużnik może zainicjować postępowanie naprawcze tylko w celu uzyskania środków ochrony, nie mając zamiaru zawarcia układu z wierzycielami ani nie mając pomysłu na restrukturyzację przedsiębiorstwa. Są prawne sposoby, by wierzyciel mógł temu przeciwdziałać.

Postępowanie o zatwierdzenie układu po nieudanej uproszczonej restrukturyzacji?

Dłużnikom, pomimo nieudanego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, nie należy odmawiać prawa do podjęcia kolejnej próby restrukturyzacji. Jednak takie postępowanie powinno być otwierane na podstawie wniosku rozpoznawanego przez sąd.

Spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika

To dłużnik powinien wskazać nadzorcy (zarządcy), jakie umowy są według niego kluczowe dla jego działalności, a następnie nadzorca powinien katalog ten poddać ewaluacji i wyeliminować te z umów, które tego kryterium nie spełniają.

Bezskuteczność z mocy prawa, ale syndyk pozywać musi

Osoba, która nabyła majątek od dłużnika, będzie miała możliwość w pełni skorzystać z gwarancji procesowych i dążyć do utrącenia tezy syndyka, według której czynność dokonana przez osobę trzecią z dłużnikiem spełniała przesłanki bezskuteczności.