Katarzyna Kubica

Jakie błędy występują w sprawozdaniach finansowych

Nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych prowadzą do błędnych decyzji zarządczych wewnątrz organizacji oraz nieprawidłowej oceny sytuacji jednostki przez zewnętrznych użytkowników sprawozdania. Dlatego warto się skupić na identyfikacji błędów w sprawozdaniach i wprowadzeniu kroków, które pomogą im zapobiec.

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie finansowe

Od wprowadzenia elektronicznej formy sprawozdania finansowego minęło sporo czasu. Początkowe problemy techniczne w większości jednostek zostały już rozwiązane, a procedura podpisywania nie budzi już takich emocji, jak początkowo. W praktyce jednak nadal pojawiają się problem z podpisywaniem sprawozdań finansowych.

Wartości szacunkowe jako element badania sprawozdania

Do badań za 2021 rok biegli rewidenci po raz pierwszy będą zobligowani do stosowania nowej treści Międzynarodowego Standardu Badania 540 „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień".

Rola ujawnień w sprawozdawczości finansowej

Informacja dodatkowa stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Jednak wydaje się, że jej rola czasami jest pomniejszana zarówno przez osoby sporządzające sprawozdanie finansowe, jak i jego odbiorców. Czy słusznie?

Jak ująć w księgach leasing zwrotny

Leasing zwrotny stanowi szczególny rodzaj transakcji leasingu. Charakteryzuje się tym, że umowa leasingu jest powiązana z umową sprzedaży, która ją poprzedza.

Czy w sprawozdaniu finansowym należy ujmować rezerwę urlopową

W literaturze lub w rozmowach z księgowymi można spotkać się z argumentacją, że tworzenie rezerwy urlopowej jest zbędne, gdyż wszystkie niewykorzystane urlopy według stanu na koniec roku są wykorzystywane do końca września następnego roku, a więc zgodnie z przepisami prawa.

Jak inwentaryzować zapasy

Przed rozpoczęciem spisu z natury warto zapoznać się ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Zawiera ono wiele praktycznych wskazówek, pomocnych przy jego przeprowadzaniu.

Rachunkowość spółki: co warto wiedzieć przed przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej

Procedury inwentaryzacyjne stanowią element rachunkowości spółki i jest jednym z podstawowych procesów związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego. Rezultatem jej poprawnego przeprowadzenia jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.