Mateusz Jaworski

O czym powinni pamiętać wykonawcy sięgając po klauzulę „rebus sic stantibus”?

Jeśli wykonawca nie dojdzie do porozumienia z zamawiającym w sprawie waloryzacji cen, może dochodzić zmiany umowy na drodze sądowej na podstawie art. 3571 § 1 kodeksu cywilnego. Takie postępowanie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

Miarkowanie kary umownej przy braku szkody

Kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody – wynika z przepisów. Ale na kim spoczywa ciężar dowodu co do jej poniesienia i wysokości w przypadku, gdy dłużnik wnosi o miarkowanie kary z uwagi na rażące wygórowanie wobec braku szkody? Kwestia ta nie jest oczywista, a w orzecznictwie brak jednolitości.

Zamówienia publiczne: kara umowna dla wykonawcy za brak lub nieterminowe płatności dla podwykonawcy

Sąd Najwyższy przesądził o dopuszczalności zastrzegania w umowach o roboty budowlane zawieranych w trybie zamówień publicznych – kar umownych za brak albo nieterminowe płatności na rzecz podwykonawców.