Michał Bering

Mobing - przykłady negatywnych zachowań

Zachowania mobbingowe powinna cechować m.in. długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika. Duża intensywność i uporczywość takich zachowań może skłaniać do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich nasilenia.

Mobbing: subiektywne odczucie nie wystarczy

Aby wyeliminować z zakresu mobbingu przypadki wynikające z nadmiernej wrażliwości pracownika, stosowany jest wzorzec „ofiary rozsądnej". Ocena, czy w danej sytuacji mobbing faktycznie miał miejsce, musi się bowiem opierać na obiektywnych kryteriach, wynikających z rozsądnego, racjonalnego postrzegania rzeczywistości.

Zakrywanie ust i nosa w miejscu pracy

Prawodawca uznał, że przepisy rozporządzenia nakładające bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, były zbyt daleko idące. Zmodyfikował je więc tak, by o tym decydował pracodawca.

Nie każde nękanie pracownika to mobbing

Za mobbing mogą być uznane zachowania długotrwałe, odznaczające się dodatkowo uporczywością. Mimo to pracodawca powinien sprawdzić każdy incydent znęcania się nad pracownikiem.