Marta Putek

Podstawowe zasady Standardu „Segmenty operacyjne”

Standard MSSF8 ma na celu wskazanie jakiego rodzaju informacje są kluczowe z punktu widzenia interesariuszy sprawozdania i w związku z tym powinny być prezentowane przez jednostkę w odniesieniu do segmentów operacyjnych działalność spółki.

Przejęcie odwrotne zgodnie z wytycznymi MSSF

Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz postępujące procesy globalizacyjne wymuszają na jednostkach gospodarczych poszukiwanie rozwiązań, które nie tylko umożliwią im przetrwanie i utrzymanie się na rynku, ale także rozwój i ekspansję na nowe rynki. W związku z tym przedsiębiorstwa coraz częściej nawiązują różnego rodzaju formy współpracy.

Jak zaksięgować dotacje

Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, wytwarza prace rozwojowe. Podpisała umowę z NCBiR na dofinansowanie tych prac. Jak powinna ująć w księgach zaistniałe zdarzenie? Co należy zrobić w sytuacji, gdy spółka zmieni zasady rachunkowości i będzie sporządzać sprawozdanie na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Rozliczenie kosztów związanych z rekultywacją terenu dawnej kopalni

Wydatki związane z przywróceniem terenów dawnych kopalń do ich pierwotnego stanu są znaczne i wpływają na sytuację jednostki. Na koszty te, według prawa polskiego, jednostka musi utworzyć rezerwę, a według rozwiązań międzynarodowych planowane koszty tego typu są elementem wartości początkowej środka trwałego.

Jaka dywidenda w innowacyjnej firmie

Spółka wykazująca w aktywach prace rozwojowe nie w pełni zamortyzowane, której kapitał zapasowy i rezerwowy dostępne do podziału oraz zyski z lat ubiegłych są zbyt niskie, nie przeznaczy wyniku dla wspólników.

Cienka kapitalizacja oznacza brak odsetek w kosztach

Finansowanie działalności spółki pożyczkami udzielanymi przez jednostki powiązane niesie ryzyko wykluczenia z rachunku podatkowego płaconych z tego tytułu odsetek. Przy ustalaniu tego obowiązku nie ma znaczenia kryterium kapitału zakładowego.

Kiedy tworzyć rezerwy na niewykorzystane urlopy

Celem ujmowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, dotyczących zaległych dni wolnych przysługujących pracownikom, jest właściwe odniesienie kosztów do okresu, w którym jednostka faktycznie uzyskuje efekty ich pracy.

Czy spółka z NewConnect musi raportować dane niefinansowe

Informacje o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zawierają w sprawozdaniu z działalności lub odrębnym raporcie duże jednostki zainteresowania publicznego.

Rabat nie musi być pieniężny

Otrzymane za darmo dodatkowe towary, jako bonus za określony poziom zakupów, nie są nieodpłatnym świadczeniem. Nie podwyższą więc podstawy opodatkowania.

Dla środków trwałych prowadzi się konta ksiąg pomocniczych

Obowiązek posiadania ewidencji środków trwałych wynika z przepisów podatkowych - jej brak wyklucza odpisy amortyzacyjne z kosztów. Regulacje bilansowe mówią o kontach ksiąg pomocniczych, nie precyzując ich formy.