Barbara Kaczała

Surowa grzywna za przywóz smarów bez rejestracji

Do 2,5 mln zł kary grozi członkom zarządu spółki za przywóz na terytorium Polski paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do tzw. rejestru podmiotów przywożących.

Nowe obowiązki dla firm mających kontrahentów w Niemczech

Niemiecki parlament uchwalił ustawę o należytej staranności przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw. Działające na tym rynku firmy będą musiały spełnić szereg dodatkowych kryteriów z zakresu compliance. Zmiany dotkną także polskich dostawców i poddostawców kontraktujących z niemieckimi przedsiębiorstwami.

Należyta staranność w zawieraniu umów - poradnik przedsiębiorcy

W jakiej formie zawrzeć umowę? Czy dokonano wyboru prawa właściwego? Co zweryfikować przed zawarciem kontraktu? Nie zawsze przedsiębiorcy zadają sobie te pytania. Tymczasem powinny one być kanonem w kontraktowaniu, zwłaszcza w obrocie międzynarodowym, który niejednokrotnie zastawia na firmy wiele pułapek.

Polska Strefa Inwestycji - Warszawa straci na nowej mapie pomocy regionalnej

Gruntowne zmiany szykują się w sposobie funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. 19 kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa" na lata 2022 – 2027.

Ochrona sygnalistów coraz bliżej

Kadra zarządzająca dużych firm będzie musiała stworzyć wewnętrzne kanały zapewniające obsługę zgłoszeń o nieprawidłowościach. Jeśli nie dopełni tych formalności, narazi się na surowe sankcje.

Przestój ekonomiczny lub obniżenie czasu pracy

Warunki porozumień określonych przepisami tarczy antykryzysowej pracodawcy ustalają z przedstawicielami pracowników. Nie muszą ich w tym celu wyłaniać, jeśli w zakładzie działa rada pracowników.

Biznes w pandemii: jak ustalić zasady pracy zdalnej

Praca zdalna to olbrzymie wyzwanie dla pracodawców – niezależnie od branży, którą reprezentują. Z wysłaniem załogi do „pracy z domu" wiąże się bowiem szereg zagadnień – od czasu pracy do BHP.

SN: ustalenia w procesie czyni sąd a nie biegły

Zakres opinii biegłego określa treść postanowienia dowodowego, którym ten dowód dopuszczono (art. 236 k.p.c.). Opinia biegłego podlega ocenie sądu i w ramach tejże, sąd ustosunkowuje się do mocy przekonywującej rozumowania biegłego i logicznej poprawności wyciągniętych przez niego wniosków.

W procesie przeciwko jednemu ze wspólników spółkę reprezentuje zarząd

W procesie o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników zasadą jest reprezentacja spółki przez zarząd, jeżeli nie doszło do ustanowienia pełnomocnika uchwałą wspólników. Tylko wówczas, gdy zarząd nie może działać za spółkę, sąd ustanawia kuratora. Zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h. reprezentacja spółki stanowi wyłączną kompetencję zarządu. Ograniczenie tego prawa przez członków zarządu jest dopuszczalne tylko w drodze wyjątku, gdy stanowi tak przepis ustawy, umowa spółki lub uchwała.

Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu

Stwierdzenie braku szkody po stronie wierzyciela zakłada wykazanie, że pomimo wdrożenia we właściwym czasie postępowania upadłościowego, wierzyciel nie uzyskałby w tym postępowaniu zaspokojenia swojej należności ze względu na brak wystarczającego majątku spółki.