Hanna Staroń

Rozliczanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

Jednym z istotnych zagadnień w spółkach produkcyjnych jest prawidłowe rozliczenie kosztów działalności i ustalenie wartości wytworzonych w danym okresie wyrobów gotowych.

Wpływ pandemii na aktywa jednostki

Pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 w 2020 roku bardzo silnie wpłynęła na sytuację większości polskich przedsiębiorstw i spowodowała konieczność weryfikacji wartości posiadanych aktywów. Szczegółowej analizie powinny być poddane najistotniejsze pozycje aktywów trwałych i obrotowych, takie jak np.: środki trwałe, zapasy czy należności.

Księgowanie faktur kosztowych

Zgodnie z zasadą memoriału faktury kosztowe, co do zasady, powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w okresie którego dotyczą, niezależnie od daty ich wystawienia.

Akcje własne w ewidencji

Umorzenie akcji wiąże się z wygaśnięciem wszelkich praw przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce i wymaga uchwały walnego zgromadzenia, określającej w szczególności jego podstawę prawną, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tego tytułu bądź uzasadnienie braku jego wypłaty oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Jak ująć w kosztach odpis na zfśs

Odpis na zfśs dotyczy całego roku, więc co do zasady rozlicza się go w czasie za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jednorazowe ujęcie jest możliwe, jeżeli jednostka uzna, że jego kwota nie jest istotna.

Jak poprawić błąd ujawniony w sprawozdaniu finansowym za 2015 r.

Zatwierdzone sprawozdanie nie podlega modyfikacjom. Korektę wykrytych w nim nieprawidłowości, które powodują znaczne zniekształcenie danych, jednostka wykazuje w bieżącym okresie jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

W jaki sposób ująć reklamację w księgach rachunkowych

Nabywca może się zwrócić do dostawcy w związku z ujawnionymi wadami towaru, niedokładnością w dostawie, rachunku czy wykonaniu świadczenia. Uznając roszczenia klienta i zwrot towaru sprzedawca wystawia fakturę korygującą.

Przejęcie spółki - w jaki sposób ująć w księgach

Rozliczenie łączenia się spółek metodą nabycia polega na sumowaniu składników aktywów i pasywów podmiotu przejmującego w wartości księgowej z odpowiednimi ich pozycjami jednostki przejmowanej w wartości godziwej.

Połączenie spółek w międzynarodowych standardach rachunkowości

Gdy kwota netto wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań przewyższa zapłatę za przejmowaną spółkę, wówczas mowa jest o zysku na okazyjnym nabyciu.