Krzysztof Gąsior

Zmiana reguł home office nie może czekać na koniec pandemii

Pracodawcy powinni zaplanować, jak dostosować się do nowych przepisów o pracy zdalnej. Po ich wejściu w życie praca wykonywana poza siedzibą firmy na obecnych zasadach nie będzie spełniać nowych wymogów pracy zdalnej, co może grozić karami.

Czy ochrona przedemerytalna przed zwolnieniem działa w pandemii?

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej nie zmieniły reguł dotyczących ochrony przedemerytalnej. Nadal obowiązuje zasada zasadniczo czteroletniego okresu ochrony przed zwolnieniem.

Pracownika można wypożyczyć - leasing i outsourcing pracowniczy

Prowadzenie biznesu w dobie pandemii wymaga elastyczności. Przedsiębiorcy poszukujący swobodnych rozwiązań mogą rozważyć współpracę z agencją pracy tymczasowej oraz leasing i outsourcing pracowników.

Coraz trudniej odróżnić zleceniobiorcę od pracownika

Atrakcyjność umów zlecenia wynika głównie z elastycznych zasad współpracy. Zleceniobiorcy zyskują jednak kolejne przywileje dotychczas zarezerwowane dla pracowników.

Koniec ochrony przedemerytalnej nie uzasadnia zwolnienia

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę osobie, której zakończył się okres ochrony przedemerytalnej, jeżeli to uzasadni. Przyczyną rozwiązania umowy nie może być jednak sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego czy zaprzestania podlegania ochronie.

Koronawirus - tarcza antykryzysowa 4.0: dopłaty do pensji dłużej niż planowano

Tarcza 4.0 nie określa, do kiedy można korzystać z nowej formy dofinansowań do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Wiek przedemerytalny - ochrona przed rozwiązaniem, ale nie wygaśnięciem umowy

Wiek przedemerytalny nie jest przeszkodą do rozwiązania umowy na czas określony z upływem terminu, na który została zawarta. Pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużać.

Transfer firmy a ochrona przedemerytalna

Pracownik w wieku przedemerytalnym, który przechodzi do nowego pracodawcy w trybie art. 231 kodeksu pracy, nadal jest chroniony przed rozwiązaniem umowy i zmianą warunków zatrudnienia.

Pracownicze plany kapitałowe - wątpliwości po wprowadzeniu nowelizacji

Stan zatrudnienia liczony do celów pracowniczego planu kapitałowego zwiększą też osoby na urlopach dla rodziców. Prowadzenie programu emerytalnego przestanie zaś zwalniać z tworzenia PPK, gdy liczba członków spadnie poniżej wymaganego limitu.

Biznes bez rejestracji nie pozwoli uniknąć składek ZUS

Umowa zlecenia wykonywana przez przedsiębiorcę nie jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń w ZUS i nie jest oskładkowana. Ta zasada nie działa jednak przy zleceniu zawartym z osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną.