Żaneta Urbaniak

Tryb z wolnej ręki na zamówienia drogowo-obronne

Do przygotowania i realizacji inwestycji drogowo-obronnych zastosowanie będzie miała przesłanka pilności warunkująca możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki.

Kontrola projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Każde naruszenie przepisów może prowadzić do stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektu i nałożenia na beneficjenta korekty finansowej. Może on jednak kwestionować ustalenia instytucji zarządzającej przedstawiając wyjaśnienia oraz uzupełniając dokumenty.

Czasem trzeba dokonać autokorekty wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający ma prawo, a nawet obowiązek, unieważnienia czynności, jeżeli w wyniku ponownej analizy doszedł do przekonania, że wcześniejsza czynność była nieprawidłowa – potwierdziła w jednym ze swoich wyroków Krajowa Izba Odwoławcza.

Kiedy dopuszczalna zmiana umowy o zamówienie publiczne?

Sytuacja na polskim rynku zamówień publicznych od kilku miesięcy jest bardzo trudna. Pojawią się głosy, że w przypadku robót budowlanych część wykonawców rezygnuje z podpisania umów lub odstępuje od umów już zawartych. Czy przedsiębiorcy mają inne wyjście, np. możliwość zmiany warunków kontraktu?

Zamówienia publiczne: Zasada jawności postępowania nie zawsze obowiązuje

Obowiązek wykazania, że dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, jednak to zamawiający musi ocenić, czy dane informacje faktycznie ją stanowią.

Porozumienia wykonawców ograniczające konkurencję

Zmowa przetargowa prowadzi do sytuacji, w której wykonawcy działający na rynku zaburzają konkurencję, co często skutkuje wzrostem cen i obniżeniem jakości realizowanych świadczeń. Zamawiający mogą walczyć z tego typu porozumieniami wykluczając z postępowania wykonawców, którzy je zawarli.

Waloryzacja umowy o zamówienie publiczne – na jakich zasadach?

Prawo zamówień publicznych nakazuje, by w kontrakcie zawieranym na ponad 12 miesięcy, znalazła się klauzula waloryzująca wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający znajdują jednak sposoby na ominięcie tego obowiązku, przerzucając ryzyko związane z wahaniami cen na wykonawców. Takie rozwiązania są jednak tylko pozornie korzystne dla zamawiających. Skutkują one przerwami w realizacji zamówienia, opóźnieniami a często – wieloletnimi sporami sądowymi.

Czy zero euro może być uznane za wynagrodzenie w umowie o zamówienie publiczne?

Wyroku Trybunał Sprawiedliwości z 10 września 2020 r. wskazuje zamawiającym sposób, w jaki powinni postępować w sytuacji, gdy wykonawcy zaoferują cenę, która może w pierwszej chwili wydawać się niewiarygodna.

Brexit: zamówienia publiczne – zmiany w relacjach z Wielką Brytanią

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady w zakresie prawa zamówień publicznych, związane z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej.

Zamówienia publiczne: Interes stron w przetargu został lepiej wyważony

Zamawiający nie może przerzucać wszystkich ryzyk na wykonawcę.