Michał Urbański

Jakie warunki musi spełnić użytkownik wieczysty nieruchomości niemieszkalnej, by stał się właścicielem?

Użytkownicy wieczyści mogą żądać wykupu nieruchomości, jeśli jest ona zabudowana. Przy ustalaniu, czy spełniony jest ten warunek, można odwołać się do faktu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia zakończenia określonych robót lub danych z rejestru gruntów lub budynków.

Jakie warunki musi spełnić użytkownik wieczysty nieruchomości niemieszkalnej, by stać się jej właścicielem?

Użytkownicy wieczyści mogą żądać sprzedaży gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne. Kto może wystąpić z takim żądaniem i jakie warunki powinien spełnić? Do kiedy należy złożyć wniosek o wykup nieruchomości na własność?

Wykup nieruchomości z użytkowania wieczystego – procedury

Przedsiębiorcy posiadający grunty w użytkowaniu wieczystym, którzy spełnią ustawowe warunki, mogą do 31 sierpnia 2024 roku wystąpić z żądaniem wykupu tych nieruchomości na własność. Po tej dacie nie będzie to możliwe.

Ryzyka zakupu gruntów pod miastem

Przeprowadzenie inwestycji na nieruchomości rolnej wymaga jej uprzedniego wyłączenia z produkcji rolnej – piszą eksperci.