Agata Kowalik

Przedsiębiorca nie każdej czynności dokona przez pełnomocnika

Przy wykonaniu różnego rodzaju czynności, np. przeprowadzaniu transakcji, przedsiębiorcy nierzadko potrzebują pomocy pełnomocników, czyli osób, które będą działały w ich imieniu. W ten sposób można załatwić np. sprawy urzędowe, podatkowe albo zawierać umowy.

Przedsiębiorcy jeszcze poczekają na e-doręczenia

Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wprowadzająca usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej miała wejść w życie 1 lipca 2021 r. Jednak „w ostatniej chwili" sejm uchwalił ustawę nowelizującą, która przesunęła ten termin na 5 października 2021 r.

Nowe obowiązki księgowych

W najbliższym czasie wejdzie w życie wiele przepisów, nakładających nowe obowiązki m.in. na biura rachunkowe. Wśród zmian, na które księgowi powinni szczególnie zwrócić uwagę, są regulacje wynikające z nowelizacji przepisów, dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Koronawirus a pracownik

Trwająca od ponad roku pandemia spowodowała daleko idące zmiany na rynku pracy. Rzeczywistość pandemiczna wymusiła wprowadzenie wielu nowych przepisów oraz rozwiązań takich, jak np. praca zdalna, zwiększając obciążenie księgowych i biur rachunkowych.

Schematy podatkowe – podsumowanie najważniejszych zmian z 2020 roku

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy Ordynacji podatkowej, dotyczące schematów podatkowych, od momentu ich uchwalenia budzą liczne kontrowersje. Regulacje te nałożyły na niektóre podmioty obowiązki związane z raportowaniem do Szefa Krajowej Administracji Skarobwej.

Kiedy kary umowne podlegają VAT

Przedsiębiorcy zawierając różnego rodzaju umowy, pragną zabezpieczyć się na wypadek nienależytego ich wykonania. Do tego celu najczęściej wykorzystywana jest instytucja kary umownej, która ponadto stanowi zabezpieczenie w sytuacji niewykonania umowy.

Zasady funkcjonowania polskiego oddziału przedsiębiorcy krajowego

Oddziały na terenie Polski mogą tworzyć zarówno przedsiębiorcy krajowi, jak i podmioty zagraniczne. Ta druga grupa może to zrobić na zasadach określonych w ustawie z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koronawirus: tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców

Specjalny plan pomocy dla przedsiębiorców, pracowników firm, branż dotkniętych kryzysem wywołanym koronawirusem i gospodarki obejmuje pięć głównych filarów, w tym ochronę pracowników przed utratą miejsc pracy, pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, wsparcie dla służby zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego oraz filar dotyczący inwestycji publicznych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - co oznacza dla spółek

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o tzw. beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Prowadzi go Ministerstwo Finansów.

MDR – problemy praktyczne schematów podatkowych

Od 1 stycznia 2019 r., tj. wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. schematów podatkowych upłynęło już kilka miesięcy, więc wydawać by się mogło, że nie powinny już rodzić dużych wątpliwości. Niestety, nawet wydane do nich objaśnienia Ministerstwa Finansów okazały się niewystarczające, a liczne problemy interpretacyjne pozostały.