Damian Serej

Zysk sprzed przekształcenia nie jest objęty estońskim CIT

Spółka przekształcona, korzystająca z opodatkowania estońskim CIT i wypłacająca wspólnikom zyski z działalności spółki przekształcanej, nie będzie nawet po dniu przekształcenia podlegała opodatkowaniu CIT.

Wydatki na przekąski i napoje są kosztem uzyskania przychodu

Spółka rozliczy w kosztach wydatki poniesione na nabycie artykułów spożywczych (np. woda, kawa i herbata, napoje, cukier, ciastka itp.), które są udostępniane w biurze pracownikom i współpracownikom.

Nabywanie licencji „end-user” bez podatku u źródła

Opłaty, w zamian za które spółka nie nabywa praw autorskich bądź praw do dysponowania nimi w stosunku do przedmiotu licencji, nie będzie dokonywała dalszej odsprzedaży przedmiotu licencji i nie będzie udzielała sublicencji, nie są należnościami licencyjnymi.

Czy wydatki poniesione na edukację członka zarządu stanowią koszt spółki

Uzasadnione i udokumentowane wydatki ponoszone przez spółkę na rzecz jej prezesa zarządu w związku z pełnieniem przez niego obowiązków mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Czy można zaliczyć w koszty przejęcie zadłużenia

Spłata przez podatnika zadłużenia poprzedniego dzierżawcy – zaległego czynszu dzierżawnego, należnego wydzierżawiającemu od poprzedniego dzierżawcy, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Zabezpieczenie źródła przychodów

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na obsługę prawną oraz ochronę osób i mienia, jeżeli mają one związek z zabezpieczeniem źródła przychodów.