Piotr Kieloch

Co dzieje się z licencjami, gdy przedsiębiorca jest w upadłości?

Umowy licencji pozostają skuteczne po ogłoszeniu upadłości, ale postępowanie upadłościowe ma wpływ na prawa z nich wynikające. Istotne jest to, czy upadłość ogłaszana jest w stosunku do licencjodawcy, czy licencjobiorcy.

Prawa autorskie w postępowaniu upadłościowym

Syndyk w postępowaniu upadłościowym powinien ustalić katalog praw autorskich zaliczonych do masy upadłościowej oraz szczegółowo zweryfikować ich powiązanie z prawami przysługującymi podmiotom innym niż upadły.

Likwidacja masy upadłości. Kto ma prawa do know-how i domen internetowych?

Realna wartość niektórych dóbr niematerialnych istnieje wyłącznie na skutek ich wzajemnego powiązania w ramach przedsiębiorstwa, co utrudnia ich sprzedaż w toku postępowania upadłościowego.

Korzyści i ograniczenia nowego postępowania o zatwierdzenie układu

Po nowelizacji przepisów postępowanie o zatwierdzenie układu powinno stać się skutecznym remedium na rozwiązywanie problemów płynnościowych zadłużonych przedsiębiorców, w szczególności w ich pierwszej, początkowej fazie i jako takie powinno być atrakcyjne dla dłużników.

Celem restrukturyzacji jest układ - czy wielkość spłat dla wierzycieli musi być z góry określona?

Co to są propozycje układowe i kto może je zgłosić? Czy wielkość spłat dla wierzycieli musi być z góry określona? Na czym polega konwersja wierzytelności na udziały lub akcje? – na m.in. te pytania odpowiada adwokat i doradca restrukturyzacyjny.

Uproszczona restrukturyzacja sposobem na ratowanie biznesu

Przedsiębiorca otrzymuje bufor czasowy, w którym przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego może wypracować warunki układu z wierzycielami, bez zagrożenia podjęcia przez nich działań egzekucyjnych lub ryzyka rozwiązania części umów.