Katarzyna Kamińska

Jak prawidłowo zorganizować proces przetwarzania danych?

Uzasadnienia decyzji wiele mówią o podejściu stosowanym przez organ nadzorczy do ochrony danych. Przykłada on dużą uwagę do podstawowych zasad ich przetwarzania, m.in. do: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości oraz integralności i poufności.

Brak pisemnej formy wypowiedzenia a roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy

Brak pisemnej formy wypowiedzenia pozwala zwolnionemu dochodzić roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy. Tak samo jest w sytuacji pominięcia wymaganej procedury.

Upadłość spółki uzasadnia obniżenie pensji menedżerów

Sędzia-komisarz może uznać część wynagrodzenia osób zarządzających spółką za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Jego kompetencji w tym zakresie nie ogranicza fakt, że ustalona pensja nie odbiega od rynkowej.

Likwidacja zakładu pracy nie chroni przed zwolnieniem żadnego pracownika

Przepisy wyłączają lub ograniczają ochronę trwałości stosunku pracy w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ta druga opcja, jako zależna od woli decydentów spółki, rodzi pokusę wykorzystania tej drogi jako sposobu na pozbycie się niewygodnych pracowników.

Relacje stron określi treść kontraktu menedżerskiego

Kontrakt menedżerski pozwala bardzo elastycznie uregulować warunki zarządzania przedsiębiorstwem i wzajemne zobowiązania stron. Przede wszystkim musi on jednak przesądzać o samodzielności menedżera.

Upadłość a ułatwiona redukcja zatrudnienia

Jeśli pracodawca ogłosi upadłość lub otworzy postępowanie sanacyjne, może skorzystać z ułatwień przy redukcji zatrudnienia. Pracownicy mogą zaś żądać spełnienia niezaspokojonych roszczeń z FGŚP, nie czekając na zakończenie tych postępowań.

Kiedy pensja członka zarządu wolna od składek ZUS

Jeśli członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania, nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnemu. Inaczej jest, gdy dodatkowo zawrze ze spółką umowę o pracę lub kontrakt cywilnoprawny.

Ucieczka z zarządu nie uwolni menedżera od długu w ZUS i urzędzie skarbowym

Kwestionowanie faktu bycia członkiem zarządu przez złożenie pozornej rezygnacji z pełnienia tej funkcji to nieudana próba uniknięcia odpowiedzialności za zadłużenie z tytułu składek.

Zmienią się zasady obliczania zasiłków dla przedsiębiorców

Od stycznia 2016 r. zmienią się zasady obliczania świadczeń dla przedsiębiorców. Opłacanie wysokich składek przez krótki okres nie pozwoli uzyskać wysokiego zasiłku. Nie ma pewności, czy dotknie to też osób otwierających firmę tuż po ustaniu etatu.

Zwrot nienależnie opłaconych składek: od kiedy liczyć termin przedawnienia

Pięcioletni termin, w którym płatnik może żądać zwrotu nienależnie opłaconych składek, biegnie od dnia wydania przez ZUS zawiadomienia o nadpłacie, nawet gdy stało się to po upływie okresu przedawnienia.