Emilia Wolnowska

Własny personel decyduje o stałym miejscu prowadzenia działalności - wyrok TSUE

Wynajmowana w państwie członkowskim nieruchomość nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, gdy jej właściciel nie ma własnych zasobów ludzkich do świadczenia usług związanych z najmem.

Status spółki a ulga na złe długi

Wątpliwość dotyczy stosowania ulgi na złe długi do zdarzeń mających miejsce przed zmianą statusu spółki komandytowej, zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej, gdy korekta dokonywana jest już w momencie uzyskania statusu podatnika

Trybunał Sprawiedliwości o niezgodnej z przepisami unijnymi sankcji VAT wprowadzonej przez Polskę

Wprowadzona przez Polskę 20-proc. sankcja VAT jest niezgodna z przepisami unijnymi, gdyż jest nakładana bez rozróżnienia czy podatnik popełnił błąd czy dopuścił się oszustwa.

Polskie ograniczenia odliczania VAT w WNT jest sprzeczne z prawem UE - wyrok TSUE

Wprowadzone przez Polskę ograniczenie odliczenia VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów jest sprzeczne z zasadami unijnymi.

Przekształcenie użytkowania wieczystego jest dostawą towarów, gmina stosuje VAT

Gmina, która jest właścicielem gruntu, który był oddany w użytkowanie wieczyste, a następnie prawo to zostało przekształcone w pełną własność w zamian za uiszczenie opłaty na mocy ustawy o przekształceniu, działa w charakterze podatnika VAT, a nie jako organ władzy publicznej.

Jak rozliczyć nieodpłatne udostępnienie pracownikowi pojazdu służbowego - wyrok TSUE

W razie udostępnienia auta pracownikowi bez pobrania za to wynagrodzenia nie stosuje się przepisów dotyczących miejsca opodatkowania przy wynajmie środków transportu. Nie mamy wtedy bowiem do czynienia z obowiązkiem zapłaty czynszu.

Omyłkowa zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy

W określonych przypadkach, podatnicy zostali zobligowani do płatności za pośrednictwem rachunków bankowych ujawnionych w tzw. białej liście. Zdarza się, że zapłata dokonana jest omyłkowo na inny rachunek. Ustawodawca przewidział możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji w takim przypadku.

Polskie regulacje o uldze na złe długi niezgodne z dyrektywą VAT

Przepisy unijne nie zezwalają na wyłączenie możliwości zastosowania ulgi w sytuacji, gdy nabywca w chwili wykonania świadczenia lub w dniu poprzedzającym dokonanie korekty jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji.

TSUE bada przepisy obowiązujące po przystąpieniu do UE, a nie wprowadzone wcześniej - wyrok ws. Eurovia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne dotyczące transakcji, która miała miejsce przed wejściem kraju do Unii.

Dywidenda dla spółki z Gibraltaru z podatkiem u źródła - wyrok TSUE

Dyrektywa przewidująca zwolnienie z podatku u źródła zysku wypłacanego przez spółki zależne z jednego na rzecz spółki dominującej z innego kraju UE nie dotyczy podmiotów utworzonych na Gibraltarze i podlegających tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym.