Aneta Walewska-Borsuk

Najpierw uzgodnienia z zarządcą drogi, potem decyzja

W orzecznictwie podkreśla się, że teren mający dostęp do drogi publicznej nie może jednocześnie zostać uznany za pozbawiony dostatecznego uzbrojenia w zakresie komunikacji ze względu na parametry tej drogi.

Przebudowa drogi gminnej przed uzyskaniem pozwolenia

Jeszcze przez trzy lata (do końca 2023 roku) możliwa jest realizacja inwestycji drogowych przy wykorzystaniu uproszczonej i przyspieszonej procedury. Samo położenie inwestycji przy drodze wewnętrznej nie zawsze zapewnia jej odpowiedni dostęp do tej publicznej.

W sprawie specustawy mieszkaniowej rozstrzygają władze samorządowe

O szczególnym charakterze uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, która nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, świadczy to, że uchwała ta pełni rolę podobną do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Inwestor nie musi uczestniczyć w budowie lub przebudowie ulicy

Nakładanie obowiązku poprawienia układu komunikacyjnego powiązanego z drogą publiczną, przy której projektowane są budynki mieszkalne, ze względu np. na ograniczenie przepustowości tej drogi, jest niezgodne z istotą postępowania o wydanie warunków zabudowy.

Kiedy transportujący odpady może zostać ukarany karą pieniężną

Zlecający usługę transportu odpadów jest zobowiązany wskazać transportującemu je miejsce przeznaczenia ich oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.

Zamówienia publiczne: skutki wykonania zamówienia przez niezgłoszonego podwykonawcę

Obowiązujące przepisy nie rozstrzygają, czy wskazanie nazw podwykonawców w ofertach jest dla wykonawców wiążące na dalszym etapie postępowania. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, ma za zadanie tę niepewność uchylić.

Czy wykonawca musi realizować kontrakt „po kosztach”?

W zamówieniach publicznych mogą być stosowane są tzw. klauzule rebus sic stantibus, umożliwiające sądową modyfikację treści stosunku prawnego łączącego wykonawcę z zamawiającym, a nawet jego rozwiązanie.

Przetargi: czy można przedłużyć termin związania ofertą

Brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego wykonawców, którzy nie przedłużyli terminu związania ofertą przed upływem wcześniej zastrzeżonego terminu – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obowiązek wniesienia wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty

Zdarza się, że Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia zarzuty odwołującego się i nakazuje cofnięcie procedury. Wówczas zamawiający mają dylemat: czy, kiedy i od kogo żądać wniesienia wadium.

Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku ze skargą stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia.