Agnieszka Lewandowska

Co dzieje się z licencjami, gdy przedsiębiorca jest w upadłości?

Umowy licencji pozostają skuteczne po ogłoszeniu upadłości, ale postępowanie upadłościowe ma wpływ na prawa z nich wynikające. Istotne jest to, czy upadłość ogłaszana jest w stosunku do licencjodawcy, czy licencjobiorcy.

Prawa autorskie w postępowaniu upadłościowym

Syndyk w postępowaniu upadłościowym powinien ustalić katalog praw autorskich zaliczonych do masy upadłościowej oraz szczegółowo zweryfikować ich powiązanie z prawami przysługującymi podmiotom innym niż upadły.

Likwidacja masy upadłości. Kto ma prawa do know-how i domen internetowych?

Realna wartość niektórych dóbr niematerialnych istnieje wyłącznie na skutek ich wzajemnego powiązania w ramach przedsiębiorstwa, co utrudnia ich sprzedaż w toku postępowania upadłościowego.

Nowa ustawa deweloperska: o czym przedsiębiorca musi pamiętać

1 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska. Zmieni ona sytuację deweloperów poszerzając ich obowiązki informacyjne, ciężary finansowe czy zakres dokumentów, którymi muszą dysponować na etapie rozpoczęcia sprzedaży. Na jakie zagadnienia powinni zwrócić szczególną uwagę i na jakie problemy się przygotować?

Czy nowa ustawa deweloperska ochroni nabywców mieszkań?

1 lipca br. wchodzi w życie ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Ustawę zaprojektowano w celu ochrony praw nabywców, jednak nie wszystkie jej regulacje będą dla nich korzystne.

Jak przeprowadzić postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianach?

Od 1 grudnia br. obowiązuje „nowe" postępowanie o zatwierdzenie układu, które przewiduje korzystne rozwiązania dla dłużnika: wstrzymanie egzekucji, możliwość utrzymania kontraktów handlowych mimo istniejącego zadłużenia. Żeby dłużnik mógł skorzystać z tych benefitów, musi dopełnić obowiązków przewidzianych dla tego postępowania.

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy kredytu i pożyczki

Czy rozłożenie świadczenia jednorazowego na raty skutkuje wyznaczeniem różnych terminów wymagalności jego poszczególnych rat, a tym samym różnym momentem rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę poszczególnych części świadczenia jednorazowego? Na tak postawione pytanie odpowiedzi udzieli Sąd Najwyższy.

Roszczenia z tytułu klauzuli poufności w umowie o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy może zawierać klauzulę poufności. Pracodawca może żądać kary z tytułu naruszenia tej klauzuli niezależnie od kary za złamanie zakazu konkurencji.