Izabela Gajos

Zamówienia publiczne: wykonawca odzyska kary umowne wyegzekwowane przez zamawiającego

W razie bezzasadnego potrącenia przez zamawiającego kary umownej, wykonawca może wezwać go do zapłaty, albo może dochodzić roszczeń od zamawiającego w trybie przepisów kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Zamówienia publiczne: zakaz potrącania kar umownych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wykonawcy mogą skorzystać z rozwiązań, które dają im szansę na zapewnienie płynności finansowej niezbędnej do dokończenia prowadzonych inwestycji.