Michał Ziółkowski

Znaki towarowe: Wspólne prawo ochronne

Gdy kilku współpracujących ze sobą przedsiębiorców chce zadbać o wspólną ochronę używanego przez nich znaku towarowego warto rozważyć uzyskanie wspólnego prawa ochronnego.

Ochrona znaku towarowego za Wielką wodą

Ochrona znaku towarowego w USA jest coraz częściej wybierana przez polskich przedsiębiorców oferujących na tym terytorium swoje towary lub usługi.

Jaka ochrona wzorów przemysłowych i użytkowych

W miarę rozwoju postępu technicznego wzrastają wymagania stawiane wyrobom przemysłowym, od których oczekuje się obecnie nie tylko cech związanych z użytkowaniem przedmiotu, ale również odpowiednich walorów estetycznych.

Wybór towarów i usług

Znak towarowy, który jest przedmiotem zgłoszenia musi odnosić się do konkretnych towarów lub usług, zgodnie z Klasyfikacją Nicejską, aby uzyskał ochronę.

Zasady ochrony znaku towarowego

Znak towarowy zgłoszony w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), którego ochrona obejmuje całe terytorium UE jest ważnym składnikiem każdego przedsiębiorstwa, którego działalność ma ponadlokalny charakter.

Cyfry, liczby i litery jako znaki towarowe

Wśród konwencjonalnych znaków towarowych wyróżnić można znaki w postaci cyfr, liczb lub liter, jak również zawierające ich kombinacje, nie stanowiąc zarazem konkretnych wyrazów.

Znaki towarowe: Wniosek o zastosowanie procedury krajowej

Znak towarowy, którego unijna rejestracja jest zagrożona, może być wciąż przedmiotem ochrony lokalnej, na przykład na terytorium RP, dzięki procedurze konwersji.

Czy slogan reklamowy może być chroniony jak znak towarowy

Slogany można zaliczyć do konwencjonalnych oznaczeń odróżniających, które po spełnieniu przesłanek ochrony rejestrowane są przeważnie jako słowne lub słowo-graficzne znaki towarowe.

Jakie etapy badania zgłoszenia znaku towarowego

Przed uzyskaniem prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy Urząd Patentowy RP dokonuje weryfikacji czy zgłoszenie zostało dokonane poprawnie i czy wybrane oznaczenie odróżniające ma cechy wymagane dla znaku towarowego.

Znaki towarowe w postaci deseni

Do znaków towarowych niekonwencjonalnych widzialnych zalicza się desenie, czyli oznaczenia obrazujące wzory lub monogramy charakterystyczne dla przedsiębiorców, w szczególności w branży mody.