Monika Adamczak

Dopuszczalność zawarcia ugody przy zamówieniach publicznych

Weryfikując dopuszczalność zawarcia ugody między zamawiającym a wykonawcą należy w szczególności dokonać oceny tego, czy charakter ugody prowadzi do zmiany umowy łączącej obie strony.

Postępowanie skargowe związane z przetargami może wiązać się problemami

Kluczowe i doniosłe wątpliwości związane z wnoszeniem i rozpatrywaniem skarg nie zostały rozstrzygnięte w nowych przepisach regulujących przeprowadzanie przetargów. Utworzenie jednego sądu zamówień publicznych sprzyjać będzie ujednoliceniu linii orzeczniczej.

Przetargi: dobre szacowania to klucz do właściwego zarządzania ryzykiem

Jedną z branż, która notorycznie zmaga się z trudnościami przy szacowaniu wartości zamówienia, jest branża B+R. Szacować należy to, co można przewidzieć, biorąc pod uwagę wszelkie źródła finansowania.

Prawo zamówień publicznych - prawo zamawiającego do informacji o podwykonawcach

Zamawiający może żądać od wykonawców wskazania już w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania ich ewentualnych nazw, jeżeli są już znani.

Zamówienia publiczne: dla branży B+R przewidziane zostały wyjątki

Nowe przepisy prawa zamówień publicznych dopuszczają kilka istotnych wyjątków dotyczących zamawiania usług i dostaw na potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Zamówienia na niektóre usługi po nowemu

Klasyczne zamówienia podprogowe na usługi społeczne będą zatem co do zasady podlegać temu samemu reżimowi co zamówienia klasyczne, co jest zasadniczo sprzeczne z ideą upraszczania i odformalizowania.

Postępowanie odwoławcze w nowym prawie zamówień publicznych

Istotną nowością jest możliwość wniesienia odwołania w przypadku zaniechania przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami dotyczącymi przetargów publicznych w sytuacji, gdy taki obowiązek istnieje.

Zamówenia publiczne można skutecznie realizować w duchu współpracy

W odpowiedniej wykładni horyzontalnej współpracy publicznej, zdefiniowanej w art. 67 ust. 1 pkt. 15 prawa zamówień publicznych pomocne mogą być rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE o zamówieniach publicznych: ważny jest charakter działalności

W orzecznictwie TSUE przyjęto, iż z potrzebami w interesie ogólnym mamy zwykle do czynienia wtedy, gdy są one ściśle związane z instytucjonalną działalnością państwa, służą społeczeństwu jako całości, a ich świadczenie leży w interesie ogólnospołecznym.

Nowa procedura udzielenia zamówień bagatelnych – już od 50 tys. złotych

Zamawiający powinien – równocześnie z opublikowaniem ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej – przesłać informację o zamiarze udzielenia zamówienia kilku potencjalnym wykonawcom.