Tomasz Krauze

Ewidencja kosztów na przełomie okresów

Podczas zamknięcia roku sprawozdawczego należy zapewnić kompletność ujęcia kosztów działalności jednostki.

Audyty: podstawy do rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego

Spółka wybrała firmę audytorską do badania sprawozdania finansowego. Zarząd spółki nie zgadza się z opinią biegłego rewidenta w zakresie zastrzeżeń odnośnie do stosowanych zasad rachunkowości. Czy w związku z zaistniałą sytuacją zarząd może rozwiązać umowę? – pyta czytelnik.