Mariusz Nowakowski

Gwałtowny wzrost cen materiałów – jak wykonawca może im przeciwdziałać?

Zmiana cen surowców, która nastąpiła w ostatnim czasie, w sposób istotny wpływa na działalność wykonawców robót budowlanych zaangażowanych w długookresowe umowy. By zminimalizować skutki tych zmian, mogą oni wykorzystać odpowiednie instytucje prawne.

Roszczenie o zapłatę tytułem przedłużenia terminów realizacji prac na rzecz GDDKiA

Szczególne warunki kontraktowe stosowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są sformułowane w wielu miejscach w sposób niezrozumiały i niejednoznaczny. Podczas ich stosowania – m.in. w ramach rozliczeń związanych z przedłużeniem terminów realizacji prac – dochodzi więc do częstych sporów pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.

Roboty budowlane: jak rozliczać prace dodatkowe wykonane bez umowy?

Wykonawca robót budowlanych może dochodzić skutecznie roszczeń w związku z przedłużeniem terminów realizacji umów. Możliwość uzyskania zapłaty zależy przede wszystkim od przyczyn opóźnienia oraz treści postanowień umowy.