Edyta Kalińska

Zapasy w ustawodawstwie polskim i MSSF – podobieństwa i różnice

Jedną z kluczowych pozycji bilansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych są zapasy. Przypominamy zasady ich rozpoznania, wyceny i prezentacji oraz działania, jakie w odniesieniu do tej pozycji sprawozdania finansowego muszą wykonać jednostki przy rocznym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Nowe standardy zarządzania jakością w firmie audytorskiej

Wprowadzenie nowych standardów wymagało od firm audytorskich stworzenia odrębnych systemów informatycznych wspierających proces zarządzania ryzykiem oraz monitorowania i korygowania, a także zatrudnienia dodatkowych osób do wykonywania czynności kontrolnych.

Jak wiarygodnie ustalić koszty realizacji umowy

Właściwe rozpoznanie przychodów i powiązanych z nimi kosztów jest kluczową kwestią przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, niezależnie od stosowanych standardów rachunkowości. Nieprawidłowe rozpoznanie przychodów ze względu na błąd bądź oszustwo sprawozdawcze (celową manipulację) jest jednym z najczęstszych zniekształceń takiego sprawozdania.

Wpływ wojny w Ukrainie na sprawozdanie za 2021 i 2022 rok

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku 2022, który jest końcem roku bilansowego dla jednostek, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem podatkowym. Bieżący rok bardzo trudny dla wielu przedsiębiorstw, które nie zdążyły do końca uporać się z problemami związanymi z pandemią, a obecnie muszą zmagać się ze skutkami konfliktu zbrojnego.

Jak utworzyć odpisy aktualizujące wartość księgową należności

Ustawa o rachunkowości zawiera bardzo ogólne przepisy dotyczące tworzenia odpisów aktualizujących należności. W związku z tym szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia odpisów indywidualnych, jak i ogólnych (zryczałtowanych) jednostki powinny zawrzeć w polityce rachunkowości.

Nowa koncepcja zarządzania jakością w firmie audytorskiej

Rok 2022 to rok ogromnych zmian dla firm audytorskich. 15 grudnia 2022 r. wchodzą w życie trzy nowe i zmienione standardy, które tworzą zupełnie nową koncepcję zarządzania jakością w firmie audytorskiej.

Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Emitenci notowani na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oprócz sprawozdań rocznych publikują również raporty kwartalne i półroczne. Niezwykle istotne jest, aby raporty te dawały interesariuszom, a w szczególności inwestorom rzetelną, prawdziwą i kompletną informację o sytuacji finansowej i majątkowej emitentów.

Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych

Globalizacja i ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw sprawiają, że system powiązań gospodarczych między podmiotami jest coraz bardziej złożony. Powiązania między jednostkami będące następstwem tych procesów utrudniają rzetelną ocenę działalności podmiotów oraz ich sytuacji majątkowej i finansowej bez wiedzy o wzajemnych transakcjach i relacjach.

Utrata wartości aktywów

Przełom roku to dla większości przedsiębiorstw koniec okresu rachunkowego i podatkowego. Jest to okres rozpoczynający proces zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, okres podsumowań i oceny, czy aktywa które są ujęte w księgach i mają być zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym mają prawidłową wartość, czy nie wystąpiły okoliczności wskazujące na utratę ich wartości.