Edyta Kalińska

Brak minimalnych gwarancji przy inwestycjach naruszy przepisy

Działania i inwestycje jednostki nie mogą być uznane za zgodnie z Taksonomią UE (ang. taxonomy- aligned), jeśli nie są prowadzone zgodnie z minimalnymi gwarancjami, nawet jeśli pozostałe warunki zostały spełnione.

Międzynarodowe Standardy Zrównoważonego Rozwoju są odpowiedzią na oczekiwania rynku

Standardy MSSF S1 i MSSF 2 powstały, aby zwiększyć zaufanie interesariuszy do publikowanych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Nowe standardy mają pozwolić na uzyskanie wiedzy, czy raportujące przedsiębiorstwo działa w sposób zrównoważony i na tej podstawie podjąć racjonalne decyzje inwestycyjne.

Raporty ESG będą weryfikowane przez biegłych rewidentów

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) została przyjęta przez Unię Europejską w grudniu 2022 roku i weszła w życie 5 stycznia 2023 roku. Dyrektywa ta miała na celu doprecyzowanie wymogów w odniesieniu do raportowania niefinansowego. Państwa członkowskie mają obowiązek zaimplementować dyrektywę do krajowych porządków prawnych do 6 lipca 2024 roku, a największe firmy będą zobowiązane przygotować raportowanie niefinansowe za rozpoczęty właśnie rok 2024.

Wycena aktywów finansowych

Regulacje MSSF 9 są ważne szczególnie dla jednostek sektora finansowego, takich jak banki czy zakłady ubezpieczeń. Wejście w życie MSSF 9 wpłynęło również na sprawozdania innych jednostek stosujących międzynarodowe standardy. Aktywami finansowymi występującymi we wszystkich jednostkach są bowiem należności handlowe.

Kolejny rok wyzwań dla samorządów

Tegoroczna XIX edycja Rankingu Samorządów oparta jest na danych dotyczących roku 2022. Na pewno nie był to łatwy rok dla samorządów.

Upadłość kontrahenta w księgach rachunkowych jednostki

Sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie istotnie zmieniła krajobraz gospodarczy w Polsce. Znaczący wzrost cen surowców i energii oraz kosztów finansowania może spowodować zwiększenie przypadków upadłości firm.

Przekwalifikowanie aktywów finansowych według MSFF 7

Głównym celem MSSF 7 jest nałożenie na jednostki obowiązku ujawnień, które pozwolą ocenić użytkownikom sprawozdań finansowych wpływ instrumentów finansowych na sytuację i wyniki oraz ryzyko związane z tymi instrumentami, na które przedsiębiorstwo jest narażone, a także sposób zarządzania tym ryzykiem.

Ujawnienia informacji związanych ze wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej

W związku z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wniosła poprawki do Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Wszystko dla zapewnienia właściwego odzwierciedlenia skutków reformy w sprawozdaniach finansowych.

Zapasy w ustawodawstwie polskim i MSSF – podobieństwa i różnice

Jedną z kluczowych pozycji bilansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych są zapasy. Przypominamy zasady ich rozpoznania, wyceny i prezentacji oraz działania, jakie w odniesieniu do tej pozycji sprawozdania finansowego muszą wykonać jednostki przy rocznym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Nowe standardy zarządzania jakością w firmie audytorskiej

Wprowadzenie nowych standardów wymagało od firm audytorskich stworzenia odrębnych systemów informatycznych wspierających proces zarządzania ryzykiem oraz monitorowania i korygowania, a także zatrudnienia dodatkowych osób do wykonywania czynności kontrolnych.