Tomasz Picheta

Spółka nie zwróciła dofinansowania. Czy powinien zwrócić prezes?

Za zwrot dofinansowania orzeczonego wobec spółki mogą posiłkowo odpowiadać także osoby trzecie. W zależności od rodzaju spółki, dotyczy to w szczególności jej wspólników lub członków zarządu.

Wybór projektów a ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej stanowi jeden z fundamentów ustrojowych demokratycznego państwa prawnego. Prawo to nie ma jednak charakteru absolutnego i w obliczu konieczności zagwarantowania, aby proces wyboru projektów do dofinansowania mógł przebiegać sprawnie i uczciwie, musi ono doznawać pewnych ograniczeń.

Kwota korekty finansowej może się zmienić

Zwrot kwoty wynikającej z nałożonej korekty finansowej lub jej rozliczenie poprzez wyrażenie zgody na pomniejszenie korekty z kolejnych płatności nie musi kończyć sprawy. Z najnowszego orzecznictwa wynika, że do czasu ostatecznego ustalenia kwoty korekty w decyzji administracyjnej może się ona zmienić, nawet jeśli została już zapłacona.

Beneficjent środków unijnych zapłaci za opieszałość organu

Sprawy, których przedmiotem jest zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków europejskich, powinny być załatwiane w terminach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. Skutki przeciągania takich postępowań mogą być kosztowne.

Nieprawidłowości i zwrot dofinansowania w projektach grantowych

Zasadą obowiązującą przy realizacji projektów unijnych jest to, że za ujawnione w projekcie nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi beneficjent, który otrzymał dofinansowanie. Co jednak, gdy te środki w formie grantu ostatecznie trafiły do grantobiorcy i to on, a nie beneficjent dopuścił się nieprawidłowości? Od kogo instytucja zarządzająca powinna domagać się zwrotu środków?

Rzecznik funduszy europejskich – systemowe wsparcie beneficjenta

Realizując projekty dofinansowane ze środków unijnych beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania nie tylko przepisów prawa unijnego oraz krajowego, ale także licznych procedur obowiązujących przy wykorzystaniu tych środków. Czy mają oni jakikolwiek wpływ na brzmienie tych procedur? Okazuje się, że tak, choć niebezpośrednio.

Trudno powstrzymać skutki decyzji orzekającej zwrot dofinansowania

Procedury sądowo-administracyjne przewidują możliwość wstrzymania wykonania decyzji, postanowień i innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jednak w przypadku decyzji nakazujących zwrot środków unijnych nawet wstrzymanie ich wykonania przez organ lub sąd nie zawsze będzie w pełni skuteczne.

Zwrot dofinansowania – czy można liczyć na jakąś ulgę?

Kwota określona w decyzji administracyjnej wydanej przez instytucję zarządzającą na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi należność, którą beneficjent ma obowiązek zwrócić w terminie i w sposób określony w tej decyzji. Są jednak sytuacje, w których płatność tej należności może zostać odroczona, rozłożona na raty, a nawet umorzona.

Odsetki od kwoty dofinansowania podlegającego zwrotowi

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie realizowanym ze środków unijnych przyznaną wcześniej kwotę dofinansowania należy zwrócić wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Naliczanie odsetek od zwracanych środków ma jednak swoje granice, a w interesie każdego beneficjenta jest wiedzieć, gdzie te granice przebiegają.

Dodatkowe obowiązki beneficjentów związane z atakiem Rosji na Ukrainę

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę ma katastrofalny wpływ na sytuację humanitarną w tym kraju. Ale skutki tej wojny są znacznie rozleglejsze. Sankcje wobec Rosji mają bowiem wpływ także na obowiązki zamawiających – w tym beneficjentów udzielających zamówień w związku z realizacją projektów unijnych.