Tomasz Picheta

Trudno powstrzymać skutki decyzji orzekającej zwrot dofinansowania

Procedury sądowo-administracyjne przewidują możliwość wstrzymania wykonania decyzji, postanowień i innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jednak w przypadku decyzji nakazujących zwrot środków unijnych nawet wstrzymanie ich wykonania przez organ lub sąd nie zawsze będzie w pełni skuteczne.

Zwrot dofinansowania – czy można liczyć na jakąś ulgę?

Kwota określona w decyzji administracyjnej wydanej przez instytucję zarządzającą na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi należność, którą beneficjent ma obowiązek zwrócić w terminie i w sposób określony w tej decyzji. Są jednak sytuacje, w których płatność tej należności może zostać odroczona, rozłożona na raty, a nawet umorzona.

Odsetki od kwoty dofinansowania podlegającego zwrotowi

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie realizowanym ze środków unijnych przyznaną wcześniej kwotę dofinansowania należy zwrócić wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Naliczanie odsetek od zwracanych środków ma jednak swoje granice, a w interesie każdego beneficjenta jest wiedzieć, gdzie te granice przebiegają.

Dodatkowe obowiązki beneficjentów związane z atakiem Rosji na Ukrainę

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę ma katastrofalny wpływ na sytuację humanitarną w tym kraju. Ale skutki tej wojny są znacznie rozleglejsze. Sankcje wobec Rosji mają bowiem wpływ także na obowiązki zamawiających – w tym beneficjentów udzielających zamówień w związku z realizacją projektów unijnych.

Fundusze regionalne narzędziem polityki rozwoju województw

Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego i kreowanie rynku pracy to jedno z wielu istotnych działań podejmowanych przez samorządy województw składających się na politykę rozwoju. W celu realizacji tej polityki województwa zyskały możliwość tworzenia spółek o szczególnym statusie i szczególnym przeznaczeniu – tzw. regionalnych funduszy rozwoju.

Przedawnienie zobowiązania do zwrotu środków unijnych

Skutkiem stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie realizowanym ze środków unijnych jest zwykle wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu dofinansowania. Nierzadko postępowania takie dotyczą projektów zrealizowanych i zakończonych przed wieloma laty. Warto się zastanowić, czy prawo instytucji zarządzających do żądania zwrotu środków nie uległo przedawnieniu.

Interes beneficjenta musi być zgodny z interesem Unii

Środki unijne wspierają polską przedsiębiorczość już od wielu lat. Jednak w morzu potrzeb z nie uda się zaspokoić interesów wszystkich beneficjentów. Jedną z przyczyn jest to, że interes finansowy beneficjenta może zostać uwzględniony tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się interesom finansowym Wspólnot Europejskich.

Jak postępować, by nie wykluczono firmy z możliwości wsparcia

Nie każda złotówka przekazywana ze środków europejskich na finansowanie projektów unijnych jest prawidłowo wydatkowana lub rozliczana. Błędów i nieprawidłowości nie zawsze da się uniknąć. Realizując projekt unijny należy jednak uważać, by nie dać się wykluczyć z możliwości uzyskania wsparcia w przyszłości.

Przedsiębiorca odpowie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Nałożenie korekty finansowej i wydanie decyzji o zwrocie całości albo części dofinansowania to nie jedyne możliwe konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji projektu unijnego. W niektórych sytuacjach, beneficjenci środków europejskich mogą również odpowiadać przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych.

Niezawiniona nieprawidłowość a zwrot dofinansowania z środków unijnych

W postępowaniach administracyjnych o zwrot środków unijnych, beneficjenci często bronią się, iż okoliczności z powodu których organ udzielający wsparcia domaga się zwrotu środków mają charakter niezawiniony i z tego powodu nie mogą ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowości. Taka linia obrony jest jednak nieskuteczna.