Marek Sporny

Sprawozdanie z działalności lepiej sporządzić w formacie XAdES

Zasadą jest, że kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.

Ceny transferowe: problematyczne oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji

Podmioty powiązane, które mają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Koronawirus: Jak zdalnie zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają na zdalne zgromadzenia wspólników czy walnezgromadzenia akcjonariuszy. W czasie ograniczeń związanych ze stanem pandemii to duże ułatwienie.

Który zarząd podpisuje zaległe sprawozdanie finansowe spółki: nowy czy stary

Nie do rzadkości należą sytuacje, w których dochodzi do niesporządzenia rocznych dokumentów sprawozdawczych w ustawowym terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Przed osobami, które w jednostce muszą zmierzyć się z tym problemem, stoi konieczność rozwiania wielu wątpliwości prawnych.

Zatwierdzenie niepodpisanego sprawozdania finansowego

Nie do rzadkości należą sytuacje, w których dochodzi do zatwierdzenia dokumentacji sprawozdawczej pomimo tego, że nie została ona sporządzona w dacie zatwierdzenia, albo gdy w dniu jej zatwierdzenia nie był sporządzony raport z badania. Wykluczenie takich rodzaju sytuacji pozwoli na uniknięcie ryzyka stwierdzenia nieważności uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Konsekwencje braku złożenia dokumentów do KRS i urzędu skarbowego

Roczne sprawozdanie finansowe składa się do właściwego rejestru sądowego lub organu podatkowego. W zależności od rodzaju jednostki, która je sporządza, wykonanie tego obowiązku podlega odpowiedniemu trybowi.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - wyzwanie dla podmiotów zagranicznych

O ile przygotowanie zgłoszenia przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza dla użytkownika usług dostępnych na portalu podatkowym nie stanowi trudności, to sprawa komplikuje się w przypadku jego dokonywania w odniesieniu do podmiotów spoza Polski reprezentowany przez osoby fizyczne również stale przebywające poza jej obszarem.

Kto może dokonać bezpłatnego zgłoszenia dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny może wysłać zgłoszenie nawet wówczas, gdy PESEL którejkolwiek z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu nie został ujawniony w rejestrze przedsiębiorców. Taki stan rzeczy nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach ustawy o KRS.

Spółki jawne oraz spółki partnerskie wysyłają sprawozdanie do repozytorium

Jako podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, sporządzają one e-sprawozdanie w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatnik PIT złoży e-sprawozdanie do końca kwietnia

Osoby fizyczne, które zdarzenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ewidencjonują w księgach rachunkowych, mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego. Muszą je przekazać, w formie elektronicznej, do skarbówki.