Joanna Boroń

Zastrzeganie kar umownych w zamówieniach publicznych – nowe zasady

Zamawiający nie ma już dowolności w ustalaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., wprowadziło do porządku prawnego szereg instrumentów, których celem jest usprawnienie relacji zamawiających z wykonawcami.

Przetargi: zawieszenie potrącania kar umownych przez zamawiających z wynagrodzenia wykonawcy w trakcie COVID-19

Minęło 14 miesięcy od wejścia w życie przepisów wstrzymujących możliwość potrącania przez zamawiających kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innych jego wierzytelności w okresie COVID-19. Nie wszyscy zamawiający respektują te zasady, dlatego wykonawcy podejmują działania prawne zmierzające do odzyskania należnego im wynagrodzenia.

Dawn raid, czyli nalot służb o świcie: jak przygotować się na kontrolę przedsiębiorstwa

Niezapowiedziana kontrola zakłóca funkcjonowanie firmy wprowadzając chaos i stres. Jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca, żeby je zminimalizować, nie dać się zaskoczyć niezapowiedzianą kontrolą i przywrócić niezakłóconą działalność swojej firmy?

Uproszczona restrukturyzacja: jak bronić się przed nieuczciwym dłużnikiem?

Część przedsiębiorców wykorzystuje uproszczoną restrukturyzację do pokrzywdzenia wierzycieli. Co można zrobić, by odzyskać swoje należności od dłużnika, w stosunku, do którego obwieszczono o wszczęciu takiego postępowania?

Zamówienia: Covid-19 a dyscyplina finansów publicznych

Zamawiający odmawiają wykonawcom prawa do uwzględnienia wpływu pandemii na realizację umowy, zasłaniając się przepisami o dyscyplinie finansów publicznych. Takie działanie nie ma jednak podstaw prawnych.

Uproszczona restrykturyzacja - wady i zalety

Dlaczego przedsiębiorcy tak chętnie korzystają z uproszczonej restrukturyzacji? Czy rzeczywiście daje ona firmie nową szansę, czy też może być wykorzystana do pokrzywdzenia wierzycieli przez nieuczciwych dłużników? Na min. te pytania odpowiada adwokat Joanna Boroń.

Zamówienia publiczne: wykonawca odzyska kary umowne wyegzekwowane przez zamawiającego

W razie bezzasadnego potrącenia przez zamawiającego kary umownej, wykonawca może wezwać go do zapłaty, albo może dochodzić roszczeń od zamawiającego w trybie przepisów kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Zamówienia publiczne: zakaz potrącania kar umownych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wykonawcy mogą skorzystać z rozwiązań, które dają im szansę na zapewnienie płynności finansowej niezbędnej do dokończenia prowadzonych inwestycji.