Piotr Kępisty

Płatność dla podwykonawcy z podzieloną płatnością

W przypadku gdy inwestor jako dłużnik solidarny dokonuje zapłaty na rzecz podwykonawcy za transakcję objętą obowiązkiem stosowania split payment, to powinien kwotę podatku uregulować z zastosowaniem tego mechanizmu.

Refaktura mediów z obniżoną stawką

W okresie od stycznia do końca lipca br. obowiązują niższe stawki VAT na niektóre towary. Z preferencji mogą również korzystać wynajmujący, którzy przenoszą na najemców koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego.

Opodatkowanie usług finansowych z pułapką dla usługobiorcy

Od 1 stycznia br. wprowadzono możliwość opodatkowania usług finansowych, co może być korzystne dla niektórych świadczących je podmiotów. Jednak w przypadku błędów usługodawcy, negatywne konsekwencje może ponieść również nabywca usług.

Zwolnienia z VAT przy sprzedaży budynku: fiskus wciąż interpretuje pierwsze zasiedlenie niezgodnie z prawem UE

Organy podatkowe uznają, że ulepszenie może dotyczyć tylko środków trwałych i nie odnosi się do towarów handlowych. Takie podejście prowadzi do niepewności co do możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży remontowanych obiektów.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę wciąż problematyczne

Pod względem podatkowym przekształcona spółka wstępuje jedynie w prawa poprzednika prawnego. Ma zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego, ale nie ma obowiązku korygowania deklaracji.

Jakie są skutki nierozliczenia importu usług w terminie

W przypadku importu usług, polski nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego. Jeżeli zakupiona usługa służy wykonywaniu działalności opodatkowanej, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

VAT: nadal nie ma pewności jak rozliczać transakcje łańcuchowe

Wprowadzone w całej UE przepisy pakietu quick fixes nie rozwiązują problemu z ustaleniem podmiotu, któremu należy przypisać organizację transportu.

Skutki braku faktury przy WNT

Jeżeli polski podatnik nabywa towary od podatnika unijnego i są one w ramach dostawy transportowane do Polski z innego państwa UE, to transakcja ta stanowi co do zasady wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podatnikiem w tym przypadku jest polski nabywca towarów.

Zerowa stawka VAT w branży TSL przy imporcie wciąż problematyczna

Skarbówka i sądy żądają, aby importer zawsze miał potwierdzenie wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania. Jeżeli jednak towar przybywa do innego niż Polska kraju UE, to nie da się uzyskać takiego dokumentu.

Jaką stawkę VAT zastosować do zaliczki przy eksporcie towarów

Podatnicy dokonujący dostawy towarów, w ramach której dochodzi do ich wywozu z Polski poza terytorium UE mają prawo opodatkować transakcję przy zastosowaniu 0 proc. stawki podatku od towarów i usług. Zastosowanie tej stawki dotyczy również zaliczek.