Piotr Kępisty

Zwolnienia z VAT przy sprzedaży budynku: fiskus wciąż interpretuje pierwsze zasiedlenie niezgodnie z prawem UE

Organy podatkowe uznają, że ulepszenie może dotyczyć tylko środków trwałych i nie odnosi się do towarów handlowych. Takie podejście prowadzi do niepewności co do możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży remontowanych obiektów.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę wciąż problematyczne

Pod względem podatkowym przekształcona spółka wstępuje jedynie w prawa poprzednika prawnego. Ma zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego, ale nie ma obowiązku korygowania deklaracji.

Jakie są skutki nierozliczenia importu usług w terminie

W przypadku importu usług, polski nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego. Jeżeli zakupiona usługa służy wykonywaniu działalności opodatkowanej, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

VAT: nadal nie ma pewności jak rozliczać transakcje łańcuchowe

Wprowadzone w całej UE przepisy pakietu quick fixes nie rozwiązują problemu z ustaleniem podmiotu, któremu należy przypisać organizację transportu.

Skutki braku faktury przy WNT

Jeżeli polski podatnik nabywa towary od podatnika unijnego i są one w ramach dostawy transportowane do Polski z innego państwa UE, to transakcja ta stanowi co do zasady wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podatnikiem w tym przypadku jest polski nabywca towarów.

Zerowa stawka VAT w branży TSL przy imporcie wciąż problematyczna

Skarbówka i sądy żądają, aby importer zawsze miał potwierdzenie wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania. Jeżeli jednak towar przybywa do innego niż Polska kraju UE, to nie da się uzyskać takiego dokumentu.

Jaką stawkę VAT zastosować do zaliczki przy eksporcie towarów

Podatnicy dokonujący dostawy towarów, w ramach której dochodzi do ich wywozu z Polski poza terytorium UE mają prawo opodatkować transakcję przy zastosowaniu 0 proc. stawki podatku od towarów i usług. Zastosowanie tej stawki dotyczy również zaliczek.

Jak rozliczać transakcje łańcuchowe zgodnie z przepisami unijnymi

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy unijne regulujące sposób opodatkowania dostawy towarów realizowanej przez co najmniej trzy podmioty, w ramach której towary są transportowane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego w kolejności podatnika. Kwestia ta ujednolicona została w całej UE w ramach tzw. pakietu Quick fixes. Odpowiednie zmiany przepisów dokonane zostały w dyrektywie VAT.

WDT własnym transportem także z zerową stawką

Przedsiębiorca, który sprzedaje towary kontrahentowi z innego kraju UE, może potwierdzić ich przewóz pomiędzy państwami albo na podstawie domniemania wynikającego z regulacji unijnych, albo zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

VAT: jak jest opodatkowana cesja praw i obowiązków

Gdy podatnik VAT przenosi za wynagrodzeniem wierzytelność na inny podmiot, czynność ta stanowi odpłatne świadczenie usług. Dla tego typu świadczeń należy zastosować stawkę 23 proc. Sądy administracyjne mają jednak inne zdanie na ten temat.