Władysław Varga

Stałe miejsce prowadzenia działalności – co z obowiązkami KSeF?

Faktury dokumentujące transakcje podlegające polskiemu obowiązkowi fakturowemu realizowane przez podmioty zagraniczne posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności do celów VAT powinny być wystawiane formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Eksport, VAT i legalna teoria dowodowa

Bez komunikatu IE599 organy podatkowe nie chcą akceptować zerowej stawki podatku od towarów i usług w eksporcie, nawet gdy jest oczywiste i dowiedzione innymi dokumentami, że wywóz został rzeczywiście dokonany.

Skorzystanie z call-off stock może prowadzić do sporów z fiskusem

Według polskich przepisów nabywca powinien być zarejestrowany jako podatnik VAT-UE w dowolnym (innym niż Polska) państwie członkowskim. Według dyrektywy taka rejestracja musi być dokonana w kraju, do którego wysyłane są towary.

Zamiana wykonawcy kłopotliwa dla inwestora

Pomimo literalnego brzmienia ustawy o VAT oraz wyroków TSUE, organy podatkowe i niektóre sądy administracyjne wciąż odmawiają podatnikom prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktur wystawianych przez wykonawców zastępczych.

Jak rozliczać VAT od transgranicznych rabatów pośrednich

Zgodnie z dominującym podejściem, podmiot, który otrzymał premię pieniężną od niebezpośredniego kontrahenta, ma obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego. Szansę na zmianę praktyki w tym zakresie daje niedawne orzecznictwo TSUE oraz NSA.

Hydra lernejska, czyli o rozliczaniu WNT

Przepisy nadal nakazują pomniejszenie VAT naliczonego, jeżeli zostało wykazane wewnątrzwspólnotowe nabycie, ale w ciągu trzech miesięcy podatnik nie otrzymał faktury od unijnego dostawcy.

VAT neutralnością stoi

Towary lub usługi podobne, które są konkurencyjne wobec siebie, nie mogą być traktowane odmiennie z punktu widzenia VAT, w tym zwłaszcza opodatkowane różnymi stawkami podatku.

Informacje podatkowe to nie czynności sprawdzające - o bezpodstawnych żądaniach fiskusa

Fiskus nie ma prawa pozyskiwania od podatników dodatkowych wyjaśnień w zakresie zawieranych transakcji czy też żądania od nich składania jakichkolwiek oświadczeń.

Wyrok (C-895/19) TSUE w sprawie sprzecznych z prawem unijnym polskich przepisów dotycząych odliczania VAT

Skarbówka usiłuje naprawić błąd ustawodawcy, zmuszając podatników do zadeklarowania zaległości w podatku od towarów i usług od zakupów za granicą i zapłacenia od niej odsetek za zwłokę.

Pismo procesowe wysłane poprzez skrzynkę mailową nie jest doręczeniem w formie elektronicznej

Wysłanie przez skarbówkę pisma procesowego na skrzynkę mailową nie może być uznane za doręczenie w formie elektronicznej, a jakakolwiek zgoda adresata w tym zakresie pozostaje bez znaczenia.