Aleksandra Jackowska

Jaki kurs waluty zastosować przy korekcie cen transferowych

Dla celów ustalenia wysokości przychodów podatkowych kwota wynikająca z wystawionej faktury korygującej powinna zostać przeliczona na złote z zastosowaniem średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przyjętego do przeliczenia faktury pierwotnej.

Polski Ład 3.0 wprowadził kolejne zmiany w obszarze cen transferowych

W wyniku nowelizacji zlikwidowany został obowiązek dokumentowania pośrednich transakcji rajowych z mocą wsteczną od 2021 roku. Wzrosły również progi dokumentacyjne dla bezpośrednich transakcji rajowych.

Czy urealnienie kosztów budżetowanych jest korektą cen transferowych

Chociaż Ministerstwo Finansów wydało 31 marca 2021 r. objaśnienia podatkowe w zakresie korekty cen transferowych, nadal pojawiają się pytania dotyczące interpretacji przepisów w tym obszarze. Niektóre z ostatnich interpretacji mogą przy tym prowadzić do odmiennych w stosunku do siebie wniosków, co powoduje dalsze kontrowersje.

Kiedy można nie sporządzać dokumentacji TP

W przypadku spółek osobowych warunek posiadania siedziby na terenie Polski decydujący o zwolnieniu z przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych należy odnosić do podmiotów będących stronami przeprowadzanej transakcji kontrolowanej, a nie do ich wspólników.

Usługi wsparcia i pomocy w zakresie finansowym są usługami doradczymi w rozumieniu ustawy o CIT

Świadczone przez podmiot powiązany usługi wsparcia w przygotowaniu i analizie budżetów, biznes-planów i prognoz, pomoc w ustalaniu opłacalności projektów czy wsparcie w zarządzaniu środkami pieniężnymi spełniają definicję usług doradczych.

Błędy nie zawsze prowadzą do korekty cen transferowych

Jeśli nie miała miejsca zmiana istotnych okoliczności, to nie należy kwalifikować korekty jako korekty cen transferowych według ustawy o CIT.

Jak zaklasyfikować rozliczenia dochodowości w międzynarodowej grupie

Wszelkie mechanizmy powodujące urealnienie ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi mogą być uznawane za korekty cen transferowych.

Nadzór udziałowca nie jest przychodem z nieodpłatnego świadczenia - interpretacja podatkowa

W przypadku zrzeczenia się wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz komitetu audytu przez jej członków, spółka zależna nie powinna rozpoznać przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Podatek od towarów i usług: stanowisko skarbówki w sprawie wartości transakcji

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 roku, dla celów sporządzania dokumentacji cen transferowych, limity wartości każdego rodzaju transakcji powinno się ustalać w kwocie netto, a więc bez podatku od towarów i usług.

Nowe regulacje o cenach transferowych rewolucyjne dla PGK

Od 2019 r. limity transakcji kontrolowanych, które powodują powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, należy odnosić do każdej ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.