Magdalena Dymkowska

Uwaga na zmiany w informacji o cenach transferowych

Co roku do TPR wprowadzane są modyfikacje, które rozszerzają zakres raportowanych danych. Dotyczy to także formularza, który trzeba będzie przygotować już niedługo, a w szczególności dokumentu składanego za 2022 r.

Transakcja jednorodna – czym jest i jak ją właściwie identyfikować

Jednorodna transakcja, której wartość przekracza ustalone ustawowo progi, podlega obowiązkom dokumentacyjnym z zakresu cen transferowych. Dlatego jej właściwe rozpoznanie jest kluczowe dla podmiotów powiązanych.

Poręczenie bez wynagrodzenia – czy to zawsze nieodpłatne świadczenie

Wytyczne OECD dopuszczają w szczególnych przypadkach możliwość braku opłat za udzielanie gwarancji wewnątrzgrupowych. Każda taka sytuacja wymaga jednak odpowiedniej analizy i uzasadnienia.

Pożyczki wewnątrzgrupowe i ceny transferowe a odpowiednia identyfikacja danej transakcji

Podatnicy często zapominają o tym, że z perspektywy cen transferowych bardzo istotna jest prawidłowa identyfikacja danej transakcji finansowej przeprowadzonej z podmiotem powiązanym.

Właściciel prawny i ekonomiczny to nie zawsze ten sam podmiot

Gdy organ uzna, że między własnością prawną a ekonomiczną aktywów niematerialnych są rozbieżności, które nie mają odzwierciedlenia w wynagrodzeniu, może zakwestionować dotyczące ich transakcje.

Wymogi w zakresie Master File

Lokalne wymogi w zakresie Master File nieznacznie różnią się od koncepcji międzynarodowej. Dla podatników oznacza to konieczność weryfikacji i uzupełnienie danych przekazanych przez podmiot z innego kraju.

Jak ustalić obowiązki dokumentacyjne podatkowej grupy kapitałowej

O konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych decydują dane finansowe PGK jako całości, a nie poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

Jak podmioty powiązane powinny sumować wartości transakcji

W przepisach wskazano, że próg dokumentacyjny określa się dla „transakcji lub innych zdarzań jednego rodzaju". W praktyce podatnicy mają problemy z ustaleniem jak rozumieć „jeden rodzaj", które wartości brać pod uwagę i jak je liczyć.

Obowiązki z zakresu cen transferowych także dla spółek osobowych

Spółka osobowa może zostać uznana za podmiot powiązany, co oznacza konieczność dokumentowania jej transakcji. Ryzyko i wszelkie konsekwencje podatkowe powstają jednak w tym przypadku po stronie wspólników.

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych

Finalna wersja rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej została opublikowana. Przedsiębiorcom zostało tylko niecałe pół roku, aby na tej podstawie przygotować dokumentację.