Magdalena Dymkowska

Poręczenie bez wynagrodzenia – czy to zawsze nieodpłatne świadczenie

Wytyczne OECD dopuszczają w szczególnych przypadkach możliwość braku opłat za udzielanie gwarancji wewnątrzgrupowych. Każda taka sytuacja wymaga jednak odpowiedniej analizy i uzasadnienia.

Pożyczki wewnątrzgrupowe i ceny transferowe a odpowiednia identyfikacja danej transakcji

Podatnicy często zapominają o tym, że z perspektywy cen transferowych bardzo istotna jest prawidłowa identyfikacja danej transakcji finansowej przeprowadzonej z podmiotem powiązanym.

Właściciel prawny i ekonomiczny to nie zawsze ten sam podmiot

Gdy organ uzna, że między własnością prawną a ekonomiczną aktywów niematerialnych są rozbieżności, które nie mają odzwierciedlenia w wynagrodzeniu, może zakwestionować dotyczące ich transakcje.

Wymogi w zakresie Master File

Lokalne wymogi w zakresie Master File nieznacznie różnią się od koncepcji międzynarodowej. Dla podatników oznacza to konieczność weryfikacji i uzupełnienie danych przekazanych przez podmiot z innego kraju.

Jak ustalić obowiązki dokumentacyjne podatkowej grupy kapitałowej

O konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych decydują dane finansowe PGK jako całości, a nie poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

Jak podmioty powiązane powinny sumować wartości transakcji

W przepisach wskazano, że próg dokumentacyjny określa się dla „transakcji lub innych zdarzań jednego rodzaju". W praktyce podatnicy mają problemy z ustaleniem jak rozumieć „jeden rodzaj", które wartości brać pod uwagę i jak je liczyć.

Obowiązki z zakresu cen transferowych także dla spółek osobowych

Spółka osobowa może zostać uznana za podmiot powiązany, co oznacza konieczność dokumentowania jej transakcji. Ryzyko i wszelkie konsekwencje podatkowe powstają jednak w tym przypadku po stronie wspólników.

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych

Finalna wersja rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej została opublikowana. Przedsiębiorcom zostało tylko niecałe pół roku, aby na tej podstawie przygotować dokumentację.

Co w praktyce oznacza przedział wyników rynkowych

Niektórzy podatnicy będą musieli w lokalnej dokumentacji cen transferowych uwzględnić analizę porównawczą. Ma ona uzasadnić rynkowy charakter transakcji przez porównanie warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Ceny transferowe: W dokumentacji lokalnej trzeba uwzględnić analizę porównawczą

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych. Na ich podstawie firmy, których przychody lub koszty przekroczą w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln euro, muszą w dokumentacji lokalnej uwzględnić analizę porównawczą.