Bogusław Kapłon

To pracodawca będzie musiał udowodnić, że się nie mści

Katalog zakazanych działań odwetowych będzie otwarty. Obejmie m.in. te pozbawiające sygnalistę pracy, pogorszenie jego warunków, ale też przymus czy dyskryminację. Ciężarem dowodu, że dane działanie nie było zemstą, zostanie obarczony pracodawca.

Sygnaliści: postępowania wyjaśniające prowadzone według własnych reguł

Pracodawcy i organy publiczne będą mieć dość dużą swobodę w ukształtowaniu zasad prowadzenia postępowań wyjaśniających. Pozwoli to organizacji przyjąć rozwiązania najwłaściwsze z punktu widzenia jej specyfiki.

Do rozliczenia z pracownikiem nie potrzeba rachunków

Kalkując ryczałt z tytułu zwrotu kosztów pracy zdalnej należy przyjąć faktyczne ceny energii elektrycznej czy łączy internetowych w okolicy, w której mieszkają pracownicy. Ale ustalona stawka musi odpowiadać tylko przewidywanym, a nie faktycznym kosztom.

Home office to problem z godzinami pracy

Aby uniknąć konsekwencji prawnych, pracodawcy muszą i będą musieli kontrolować czas pracy zdalnej, mimo niedoskonałości prawa w tym względzie. Powinni przynajmniej wymusić na użytkownikach rejestrowanie początku i końca pracy, jak również przerw w jej świadczeniu.

W rozliczeniach z pracownikami zdalnymi będzie dominował ryczałt

Wyliczenie należnego osobie pracującej z domu ekwiwalentu czy kosztu energii i usług telekomunikacyjnych będzie trudne i pracochłonne. Wybór ryczałtowego zwrotu kosztów oznacza znaczne uproszczenie rozliczeń.

Praca zdalna na nowych zasadach

Pracodawcy będą mieli bardzo mało czasu na uregulowanie i wprowadzenie zasad świadczenia pracy na odległość. Dziś mogą już z dość dużą dozą pewności zorientować się, jakie wyzwania ich czekają. Ustawowym minimum ma być zasada 3K: kontrola, koszty, komunikacja.

Krajowy Rejestr Zadłużonych bez pełnej listy dłużników alimentacyjnych

Brak wpisu pracownika jako dłużnika alimentacyjnego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nie gwarantuje, że nie ciąży na nim takie zadłużenie.

Odwołanie z pracy zdalnej: powroty do biur bez dyskryminacji

Jeżeli pracodawca planuje odwoływać pracowników z pracy zdalnej w turach, musi stosować obiektywne kryteria. Inaczej może narazić się na zarzuty nierównego traktowania w zakresie warunków zatrudnienia.

Związki zawodowe muszą podliczyć członków

Z uprawnień organizacji związkowej nie będzie mógł korzystać od 12 stycznia br. związek, który na koniec roku miał mniej niż 10 członków oraz ten, który do 11 stycznia br. nie poinformuje pracodawcy o swojej liczebności.

Koronawirus: w pandemii trudniej uzasadnić zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Notoryczne spóźnienia pracownika czy odmowa wykonania polecenia służbowego mogą być podstawą do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Takie okoliczności trzeba jednak szczególnie ostrożnie oceniać w czasie trwającego stanu epidemii.