Karolina Leja

Przyczyny, które nie mogą uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę

Korzystanie przez pracownika z nowych uprawnień wprowadzonych do kodeksu pracy nie może stanowić powodu rozwiązania umowy o pracę. W razie sporu, to na pracodawcy będzie spoczywał ciężar dowodu, że miał inne uzasadnienie.

Nie każdy wniosek o pracę zdalną wiąże pracodawcę

Jeśli o przejście na pracę z domu stara się pracownik należący do grupy, wobec której firmowe przepisy wykluczyły możliwość świadczenia pracy w tej formie, pracodawca mu odmówi.

Ograniczenia pracy zdalnej – czyli kto nie będzie mógł pracować na odległość

Pracodawca będzie mógł odmówić przejścia na pracę zdalną m.in. pracownicy w ciąży, gdy wykonywanie obowiązków w ten sposób nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj. Projektowane przepisy nie precyzują jednak, jak należy rozumieć te pojęcia.

Nabycie niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia a obowiązki pracodawcy

Jeżeli pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowych obowiązków w sposób uniemożliwiający dalszą pracę na zajmowanym stanowisku, pracodawca powinien go, w miarę możliwości, przesunąć na inne stanowisko.

W ugodzie pracownik może zrzec się odsetek, ale nie pensji

Zawarta w porozumieniu stron o rozwiązaniu umowy o pracę klauzula, która przewiduje zrzeczenie się przez pracownika roszczeń ze stosunku pracy, może być uznana za nieskuteczną w części dotyczącej wynagrodzenia.

Praca zdalna: szef nie zapłaci za naciągane nadgodziny

Przy pracy zdalnej warto rzetelnie prowadzić ewidencję czasu pracy i uregulować zasady podejmowania pracy nadliczbowej. Może to ochronić firmę przed zasądzeniem pracownikowi płacy za nadgodziny, których nie było.

Krajowy Rejestr Zadłużonych bez pełnej listy dłużników alimentacyjnych

Brak wpisu pracownika jako dłużnika alimentacyjnego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nie gwarantuje, że nie ciąży na nim takie zadłużenie.