Michał Tomczyk

Test SPPI w MSSF 9

Aby poprawnie ustalić klasyfikację aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9 należy przeprowadzić dwa testy – test SPPI i test modelu biznesowego.

Wycena instrumentów finansowych

Metoda wyceny instrumentów finansowych zależy przede wszystkim od ich klasyfikacji zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. Podejściem wyjściowym wskazanym w Standardzie, które można wybrać w każdym przypadku, jest wycena do wartości godziwej przez wynik finansowy.

Kontynuacja działalności a kształt i treść sprawozdania finansowego w KSR nr 14

Założenie kontynuowania przez jednostkę działalności jest jednym z kluczowych czynników wpływających na kształt i treść sprawozdania finansowego. Dokonany przez kierownika jednostki osąd w tym zakresie jest bardzo istotny dla wszystkich interesariuszy jednostki i czytelników jej sprawozdania finansowego.

Pracodawca ma obowiązek stworzyć warunki pracy osobie niepełnosprawnej

Obiektywne przyczyny zwolnienia znaczą coś zupełnie innego wobec pracownika niepełnosprawnego. Warunkiem stosowania wobec niego obiektywnej przyczyny zwolnienia jest uprzednie zapewnienie mu pomocy w wyrównaniu szans.

Kapitał podstawowy w prostej spółce akcyjnej

Od 1 lipca 2021 r. w polskim systemie prawnym zaczął funkcjonować trzeci rodzaj spółki kapitałowej. Prosta spółka akcyjna w zamyśle ustawodawcy ma być ułatwieniem w szczególności dla start-upów oraz sposobem na efektywne inwestowanie w nowe technologie i projekty innowacyjne.

Zamiana pożyczki udzielonej przez udziałowca na udziały

Jedną z formą finansowania działalności spółki jest udzielenie jej pożyczki przez udziałowca. Czasem jednak ze względów finansowych, organizacyjnych lub innych właściciele decydują, że zamiast zwrotu pieniędzy otrzyma on dodatkowe udziały.

Sprawozdanie finansowe: jak prezentować w księgach zużycie zakupionych materiałów na potrzeby własne jednostki

Materiały, które zostały zakupione przez firmę najczęściej są wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Zanim jednak zostaną w tym procesie wykorzystane są ewidencjonowane jako materiały i prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako element rzeczowych aktywów obrotowych.

Finansowanie zewnętrzne środków trwałych

Podstawą działalności wielu firm są maszyny, biura czy magazyny. Można je finansować kapitałem obcym w formie kredytu bankowego lub emisją obligacji korporacyjnych.

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Roczne raportowanie spółek oraz grup kapitałowych to nie tylko jednostkowe czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Księgowe ujęcie wyemitowanych obligacji

Emisja dłużnych papierów wartościowych jest jedną z form pozyskiwania przez spółki finansowania prowadzonej działalności. Istnieje wiele rodzajów papierów dłużnych, ale najczęściej spotykanymi instrumentami na polskim rynku finansowym są obligacje kuponowe oraz listy zastawne, choć te ostatnie są zarezerwowane wyłącznie dla banków hipotecznych.