Konrad Bartuzel

Kiedy po zakończeniu współpracy trzeba zapłacić VAT

Jeśli zapłata rekompensaty jest związana z zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, to wówczas świadczenie pieniężne będzie wynagrodzeniem za świadczenie usługi wynikającej z zawartej umowy.

Kiedy transakcja zbycia składników majątkowych firmy jest wyłączona z opodatkowania

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych

Zakup kawy, napojów, owoców i ciastek ma związek z działalnością spółki, jeśli istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tymi zakupami a powstaniem obrotu.

Kiedy stosować MPP w ewidencji zakupów

Na czynnych podatnikach VAT ciąży obowiązek przesyłania dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K w formie nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje zarówno deklarację, jak i ewidencję. Czy każda transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności uwzględniona w ewidencji VAT musi być oznaczona symbolem MPP?

Kiedy sprzedaż gruntu należy opodatkować

Co do zasady, zbycie nieruchomości gruntowej traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, i jako taka podlega opodatkowaniu VAT. Grunt stanowi bowiem towar, a w związku z czym przeniesienie prawa do rozporządzania gruntem jak właściciel stanowi dostawę towarów.

Fotowoltaika: panel na dachu firmy to obowiązki w akcyzie

Zużycie przez przedsiębiorcę energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy nieprzekraczającej 1 MW oznacza konieczność składania deklaracji podatkowych.

Eksporter towarów może odzyskać zapłaconą akcyzę

Podmiot sprzedający poza terytorium UE towary, od których zapłacono w Polsce podatek akcyzowy, ma prawo ubiegać się o jego zwrot.

Ulga w akcyzie na zieloną energię: sądy rozstrzygają wątpliwości na korzyść podatników

Sądy administracyjne rozstrzygają na korzyść podatników wątpliwości w zakresie zastosowania stawki akcyzy właściwej do zwolnienia przewidzianego dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Prąd do produkcji metali jest zwolniony z akcyzy

Przedsiębiorca z branży hutniczej nie zapłaci podatku akcyzowego od tej część energii elektrycznej, którą wykorzystuje bezpośrednio w procesie metalurgicznym, rozumianym jako wytopienie metali czy przetopienie ich w piecach.

Jak prowadzić ewidencję ilościową energii elektrycznej

Firmy energetyczne zobowiązane do prowadzenia ewidencji ilościowej prądu powinny dbać o to, żeby wykaz zawierał wszystkie wymagane dane. Braki w tym zakresie mogą powodować odpowiedzialność za nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych.