Piotr Bejger

Długotrwałe umowy o usługi to nie tylko umowy budowlane

Kontrakty dotyczące usług o okresie realizacji dłuższym niż pół roku są regulowane dedykowanymi przepisami rachunkowymi umożliwiającymi m.in. wcześniejsze rozpoznanie przychodu i zysków, a ich typowym przykładem są umowy budowlane. Regulacje te jednak można, a w wielu przypadkach należy stosować do znacznie szerszego katalogu umów.

Najczęstsze błędy w rachunku przepływów pieniężnych

Cash is king głosi słynne hasło, ważne zwłaszcza w czasach recesji i zawirowań gospodarczych.

Rezerwy na umowy powodujące obciążenia

Galopująca w ostatnich miesiącach inflacja, gwałtowne wzrosty cen surowców, energii i usług spowodowały, że rentowność kontraktów zawartych nawet kilka miesięcy temu mogła znacznie się obniżyć, a ich realizacja zacząć generować straty.

Rachunkowość w czasach podwyższonej inflacji

Według danych GUS inflacja w Polsce rok do roku w marcu przekroczyła 10 proc., a wstępne wyniki za kwiecień wskazują na jej dalszy wzrost. Sytuacja ta powoduje, że bazujące na wartościach historycznych ujęcie księgowe w wielu przypadkach coraz bardziej oddala się od wartości rynkowych. Ustawa o rachunkowości daje jednak pewną przestrzeń do uwzględnienia zmiany cen.

Polityka rachunkowości w sprawozdaniu finansowym

W ramach sprawozdania finansowego istnieje obowiązek ujęcia opisu polityki rachunkowości. Zakres tego zwykle obszernego ujawnienia może budzić wątpliwości. W ich rozwianiu pomocne są opublikowane w 2021 r. zmiany do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1, które zastosować można także do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ujęcie księgowe minimalnego podatku dochodowego

W ramach Polskiego Ładu, od 2022 roku wprowadzony zostaje minimalny podatek dochodowy od osób prawnych. Zmiany przepisów podatkowych będą wymagały odpowiedniego ujęcia księgowego już od początku nowego roku obrotowego. A dodatkowo koniec roku to zwykle okres zatwierdzania budżetów na rok kolejny, które będą obciążone nowym podatkiem. Dlatego już teraz warto rozważyć ujęcie księgowe nowej daniny.

Wstępne zamknięcie roku podatkowego w firmie

Zbliżający się koniec roku to okres wzmożonej pracy w finansach i księgowości związanej z przygotowaniem raportowania i kalkulacją wyników. Znaczną część zadań można jednak rozłożyć w czasie w celu uniknięcia kumulacji prac w krótkim okresie wprowadzając tzw. hard-close.

Rezerwa na świadczenia pracownicze w kontekście "nowego ładu"

Szacunki dotyczące kosztów pracowniczych aktualizuje się zwykle na koniec roku. Jednak wtedy nie ma już czasu na podjęcie działań zmniejszających obciążenie wyniku finansowego z tego tytułu. Połowa roku to dobry moment na analizę sytuacji. A w 2021 r. dodatkowym czynnikiem będą planowane zmiany w ramach tzw. nowego ładu.

Standaryzacja procesów w rachunkowości z wykorzystaniem nowych technologii i automatyzacji

Coraz częściej słyszymy o możliwościach ułatwienia pracy z wykorzystaniem nowych technologii i automatyzacji. Jednak aby była ona możliwa, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Środek roku to czas na zastanowienie się od czego zacząć.

Inwentaryzacja ciągła zapasów

Gorący okres zamykania ksiąg rachunkowych mamy w większości za sobą. W czasie pandemii Covid-19 jednym z dużych wyzwań często była inwentaryzacja. Teraz jest dobry moment na rozważenie usprawnień w tym obszarze.