Beata Dzierżanowska

Jak ująć w księgach ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji

Wartość początkową, dotychczasowe umorzenie oraz pozostałą, nieumorzoną część środka trwałego przeznaczonego do likwidacji trzeba wyksięgować. Zmiana decyzji firmy w tym zakresie wymaga odwrotnych zapisów w księgach.

Polityka rachunkowości: jak wyceniać usługi długoterminowe

Przyjęta przez jednostkę metoda ustalania stopnia zaawansowania wykonania umowy powinna być opisana w jej polityce rachunkowości i stosowana w sposób ciągły.

Wiekowanie rozrachunków jest podstawą tworzenia odpisów aktualizujących

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Analiza raportu ich wiekowania pozwala wykazać w bilansie wiarygodną, możliwą do uzyskania wartość kwot z tytułu dostaw towarów i usług.

Opłata za użytkowanie wieczyste - amortyzacja bilansowa

Prawo wieczystego użytkowania gruntu jest środkiem trwałym i podlega amortyzacji bilansowej. Roczna należność z tego tytułu jest ujmowana w kosztach jednorazowo lub rozliczana w czasie, w zależności od tego, czy jest istotna.

Księgowanie transakcji z jednostkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej

Spółki z grupy kapitałowej powinny przyjąć w swoich zasadach (polityce) rachunkowości takie rozwiązania, aby można było łatwo wyodrębnić z ksiąg informacje o przeprowadzonych między nimi operacjach.

Obowiązek dokumentacji cen transferowych w grupie kapitałowej

To, czy firma musi sporządzać dokumentację cen transferowych, zależy od rodzaju transakcji, jej wartości oraz wysokości kapitału zakładowego podmiotu potwierdzającego ją.

Wielkość spółki wyznacza wymogi formalne sprawozdania finansowego

Zakres informacji, które poszczególne kategorie podmiotów powinny wykazywać w bilansie, jest zawarty w kolejnych załącznikach do ustawy o rachunkowości. Jednak w każdym wariancie muszą one rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację firmy.

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością organem, który akceptuje dane przedstawione w sprawozdaniu, jest zgromadzenie wspólników.

Do jakich firm uproszczenia w sprawozdaniach finansowych

Aby firma mogła skorzystać z uproszczeń w sprawozdawczości, organ zatwierdzający musi podjąć uchwałę potwierdzającą taką decyzję.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty

Jeżeli czas archiwizowania został uregulowany przez więcej niż jeden akt prawny, to należy przyjąć najdłuższy wynikający z nich termin. Jednostka może na własne potrzeby ustalać okres dłuższy niż wynikający z przepisów.