Patryk Steidten

Jak długo trzeba przechowywać sprawozdania finansowe

- Przed kilkoma dniami Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy naszej spółki dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. Jak długo mamy obowiązek jego archiwizacji? Czy w związku z obligatoryjnym sporządzeniem takiego sprawozdania w formacie logicznym, istnieje potrzeba przechowywania go w formie papierowej? – pyta czytelnik.

Zmiana polityki rachunkowości firmy

Decyzję o modyfikacji zasad, według których prowadzone są księgi jednostka może podjąć w dowolnym momencie. Jej efektem jest zazwyczaj chęć polepszenia jakość prezentowanych przez nią sprawozdań finansowych.

Zmiany w sprawozdaniu finansowym są możliwe do jego zatwierdzenia

Informacje ujawnione już po zakończeniu danego roku obrotowego mogą wpływać na dane zawarte w bilansie sporządzanym za ten okres. O sposobie ich księgowego ujęcia decyduje między innymi poziom istotności.

Wpływ tej samej umowy na przychody i koszty w kilku okresach sprawozdawczych

Wpływ tej samej umowy na przychody i koszty w kilku okresach sprawozdawczych powoduje konieczność umiejętnego i prawidłowego określenia tych wielkości w księgach zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy.

Poprawki w sprawozdaniu są możliwe do momentu jego zatwierdzenia

Jeżeli roczny raport spółki za 2015 r. nie został jeszcze zaakceptowany przez właściwy organ, to wykryte podczas jego sporządzania istotne nieprawidłowości za poprzednie lata należy w nim uwzględnić.

Jak wykazać wydatki na odzież roboczą w księgach rachunkowych

Moment ujęcia nabytych ubrań ochronnych dla pracowników w kosztach pracodawcy zależy od tego, czy zostaną one wydane załodze od razu po zakupie, czy w terminie późniejszym – z magazynu przedsiębiorstwa.

Jak ujmować wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie

Koszty materiałów i wynagrodzeń ponoszone przez firmę na budowę maszyny, którą zamierza ona wykorzystywać na własne potrzeby, muszą być wydzielone z segmentu podstawowej działalności operacyjnej.

Księgi rachunkowe oddziału spółki - jak prowadzić

Gdy wyodrębniony organizacyjnie oddział prowadzi działalność jako oddział samobilansujący, to jest on zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego.

Nadwyżka w spisie z natury może dotyczyć także środka trwałego

Do czasu ostatecznego wyjaśnienia przyczyny ujawnienia składnika majątku jednostka powinna ująć jego wartość w księgach rachunkowych na koncie rozrachunkowym „Rozliczenie nadwyżek".

Kiedy prace rozwojowe powiększą aktywa

Wydatki poniesione przez jednostkę na tworzenie własnych nowoczesnych technologii mogą zostać zaliczone do wartości niematerialnych pod warunkiem, że ich skutkiem będzie powstanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów.