Wojciech Szopiński

Nowe obowiązki i ograniczenia w gospodarowaniu odpadami

Nowe przepisy dot. jednorazowych produktów z plastiku (SUP), rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i systemu kaucyjnego mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko odpadów opakowaniowych. Nakładają na wprowadzających takie produkty na rynek szereg obowiązków o charakterze finansowym oraz zmuszają ich do rewizji całego łańcucha dostaw.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Część przepisów zakazujących wprowadzanie do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych już obowiązuje. System kaucyjny ma zacząć działać w Polsce od 1 stycznia 2025 r. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, choć oczekiwana od wielu lat, nie została jeszcze uchwalona.

Reforma planowania przestrzennego – kluczowe zmiany dla inwestycji OZE

Gdy plan miejscowy albo jego zmiana dotyczy wyłącznie lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), innych niż elektrownie wiatrowe, będzie można skorzystać przy uchwaleniu planu miejscowego z tzw. trybu uproszczonego.

Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym – nowe zasady

Nowelizacja przepisów dotyczących uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych decyzji inwestycyjnych przyznaje m.in. nowe uprawnienia organizacjom ekologicznym. Inwestorom trudniej będzie realizować przedsięwzięcia wymagające uzyskania takich decyzji.

Ekolodzy łatwiej zablokują inwestycje

Organizacje ekologiczne mają otrzymać nowe uprawnienia pozwalające im kwestionować decyzje administracyjne w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Ocena wodnoprawna – nowa decyzja administracyjna

Nowe prawo wodne wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję oceny wodnoprawnej. Jest to zupełnie nowy rodzaj decyzji administracyjnej, którą należy uzyskać przed przystąpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć oddziałujących na środowisko wodne.

Jak przygotować raport, by uzyskać decyzję środowiskową

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi zawierać opis analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia: proponowanego przez inwestora, racjonalnego najkorzystniejszego dla środowiska oraz racjonalnego alternatywnego. Największe wątpliwości praktyczne budzi ten ostatni wariant.