Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes odpowiedzialny w Polsce

Test dla firm oraz interesariuszy

Anita Błaszczak, dział ekonomiczny „Rzeczpospolitej”
Rzeczpospolita/Waldemar Kompała
Przed rokiem, gdy przygotowywaliœmy pierwszš edycję dodatku na temat odpowiedzialnego biznesu w Polsce, trwały jeszcze dyskusje o tym, jak powinno wyglšdać przeniesienie do polskiego prawa unijnej dyrektywy dotyczšcej ujawniania danych niefinansowych.

Dzisiaj już to wiemy. Mamy konkretne regulacje w znowelizowanej ustawie o rachunkowoœci oraz stosowne rozporzšdzenie ministra finansów. Teraz przedmiotem dyskusji stała się interpretacja nowych przepisów oraz ich potencjalny odbiór przez podlegajšce regulacjom firmy. W przyszłym roku, wraz z publikacjš raportów finansowych za 2017 r., będzie już można ocenić pierwsze efekty regulacji, które majš skłonić do większej przejrzystoœci firmy z największym wpływem na otoczenie, czyli Jednostki Zainteresowania Publicznego.

Będzie to ważny test. Z jednej strony sprawdzi on, na ile poważnie do nowych obowišzków podchodzš firmy. Z drugiej strony będzie to również test, na ile poważnie odbiorcy, czyli interesariusze, potraktujš ten zwiększony napływ niefinansowych danych z biznesu. Na pewno będzie to gratka dla organizacji pozarzšdowych i specjalistów zajmujšcych się społecznš odpowiedzialnoœciš biznesu. Nie jest to jednak zbyt liczna grupa.

Jeœli nowe regulacje faktycznie majš wpłynšć na zmiany w strategiach i działaniach firm, to z nowej okazji do zajrzenia na zaplecze biznesowej kuchni powinno skorzystać (chcieć skorzystać) szersze grono odbiorców. W tym inwestorzy, dziennikarze, analitycy giełdowi, pracownicy i kandydaci do pracy oraz pozostali konsumenci. I liczę, że z czasem tak się stanie, nawet jeœli nie nastšpi to już w przyszłym roku.

Co prawda dotychczas niewielka częœć tego „szerszego grona" sięgała do dostępnego Ÿródła poszerzonych informacji niefinansowych, jakim były raporty społeczne dużych firm. Starannie wydane, niekiedy nawet w wersji audio, miały być wizytówkš i dowodem społecznej odpowiedzialnoœci przedsiębiorstw. W praktyce traktowano je nierzadko jako marketingowš laurkę, którš częœć z nich była, bo firmy nie zawsze chciały poruszać tam trudniejsze dla siebie tematy. Teraz, według nowych wymogów, ograniczanie się do opisu tego, jak odpowiedzialnie wydajemy zarobione pienišdze, już nie wystarczy. Trzeba będzie powiedzieć, czy i jak odpowiedzialnie się je zarabia.

Ujawniane przez firmy szersze dane niefinansowe - porównywalne w czasie i na tle branży – mogš naprawdę się stać kopalniš cennych informacji. Także dla samych spółek. Częœć z nich pewnie dopiero teraz uœwiadomi sobie, że można mieć i realizować jakšœ politykę dotyczšcš œrodowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka czy zarzšdzania wiekiem, które – jak wynika z relacjonowanej dalej debaty – dla większoœci firm jest nieznanym zjawiskiem. Inne być może odkryjš przy okazji prac nad nowymi sprawozdaniami czynniki ryzyka, których istnienia dotychczas nie podejrzewały. W rezultacie poszerzyć się może skład Respect Index, indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie na warszawskiej giełdzie, a inwestorzy częœciej będš zwracać uwagę na sposób prowadzenia biznesu.

Może się też zmienić podejœcie do zawodu specjalisty ds. CSR, który w wielu firmach (jeœli jest) funkcjonuje zwykle w przestrzeni działów marketingu i PR. Teraz będzie musiał się zbliżyć do działów finansowych i zaczšć mówić bardziej ich językiem. Zresztš z korzyœciš dla swojej pozycji oraz dla wizerunku CSR, który przestanie być traktowany jako pozycja w kosztach marketingowych.

Wprawdzie słychać też obawy, że częœć JZP pójdzie po najmniejszej linii oporu i zamiast przydatnych danych dostarczy – w ramach zasady „stosuj lub wyjaœnij" – trochę ogólników z wymijajšcym tłumaczeniem się. Liczę jednak, że firmy choć trochę dbajšce o swój wizerunek nie będš chciały ryzykować i zadbajš o wysoki standard swoich informacji. A pozostałe nie będš miały innego wyjœcia, jak się do tego standardu dostosować.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL